DREW BARRYMORES CHOCKBESKED NYBLIVEN SING­EL & GRA­VID!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Upp­brot­tet mel­lan Drew Bar­ry­mo­re och Will Ko­pel­man ska­ka­de Hol­ly­wood när det of­fent­lig­gjor­des ti­di­ga­re i år. Nu skvall­rar Drews väx­an­de mage om en ovän­tad twist.

Ef­ter nä­ra fy­ra års äk­ten­skap tog det ny­li­gen slut mel­lan skå­de­spe­lers­kan Drew Bar­ry­mo­re, 41, och konst­hand­la­ren Will Ko­pel­man, 37. Skils­mäs­san kom som en chock för många, men en­ligt upp­gift ha­de ex­pa­ret haft det stru­ligt länge. Nu kom­mer näs­ta sto­ra över­rask­ning för om­värl­den – Drew upp­ges näm­li­gen va­ra gra­vid i sjät­te må­na­den.

– Be­bis­bu­lan syn­tes tyd­ligt un­der ett event i april, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

TUR­BU­LENT TID

Drew och Will gif­te sig 2012 och har dött­rar­na Fran­kie, 3, och Oli­ve, 1, ihop. För ett tag se­dan be­rät­ta­de Drew hur skils­mäs­san på­ver­kat den älds­ta flic­kan.

– Hon be­hö­ver ve­ta att det kom­mer att ord­na sig. Var­je li­ten tjej kan ba­ra kän­na sig trygg om de får ve­ta att de­ras för­äld­rar är sta­bi­la, sä­ger Drew.

Men nu ver­kar det allt­så vän­ta en re­jält tur­bu­lent tid för Drew och hen­nes fa­milj. En­ligt upp­gift kan det tred­je bar­net kom­ma att fö­das re­dan i bör­jan av som­ma­ren.

WILL ÄR IN­TE GLAD

Ex­ma­ken Will ska va­ra allt an­nat än glad över hän­del­se­ut­veck­ling­en.

– Han skul­le ald­rig ha gjort Drew gra­vid med­ve­tet ef­tersom han viss­te att en skils­mäs­sa var nä­ra. Han är mer an­svars­full än så, sä­ger käl­lan.

Det fö­der yt­ter­li­ga­re en frå­ga – är det ens Will som är pap­pan? Fort­sätt­ning föl­jer…

"BE­BIS­BU­LAN SYN­TES TYD­LIGT" När skå­de­spe­lers­kan Drew Bar­ry­mo­re gjor­de en­tré på ett event ny­li­gen höj­des många för­vå­na­de ögon­bryn. Stjär­nan ver­ka­de näm­li­gen för­sö­ka döl­ja en pu­tig mage i sin byl­si­ga klän­ning.

An­led­ning­en till folks för­vå­ning ha­de nog att gö­ra med det fak­tum att Drew ny­li­gen med­de­la­de att hon ska skil­ja sig från konst­hand­la­ren Will Ko­pel­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.