STJÄR­NOR­NA SOM vi fick en and­ra chans

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Hol­ly­woods störs­ta stjär­nor känns näs­tan odöd­li­ga. Vis­sa av dem ver­kar va­ra det ock­så. Här är kän­di­sar­na som på mi­ra­ku­lö­sa vis har över­levt svå­ra olyckor.

AT­TAC­KE­RA­DES AV EN HAJ

Ung och dum var Or­lan­do Bloom, 21- åring be­stäm­de idag 39, när han sig för att som Den våg­hal­si­ga klätt­ra upp­för hand­ling­en ett stup­rör. till mar­ken slu­ta­de från med att Or­lan­do tred­je vå­ning­en föll för­la­mad på upp och ef­ter sjuk­hus i fy­ra det låg han med be­drif­ten da­gar. Lä­kar­na att få stjär­nan lyc­ka­des dock se­na­re slog helt åter­ställd han ige­nom och någ­ra år på vi­ta du­ken. Le­o­nar­do Di­caprio, 41, har en­ligt upp­gift lu­rat dö­den fle­ra gång­er. En gång blev han at­tac­ke­rad av en haj.

– En vit­haj sim­ma­de in i min bur när jag dök i Syd­af­ri­ka. Den var halvt in­ne i bu­ren och högg fle­ra gång­er mot mitt hu­vud, har stjär­nan själv be­rät­tat i tid­ning­en Wi­red.

Dess­utom ska Leo ha sut­tit på ett plan till Ryss­land när en av mo­to­rer­na spräng­des.

– Ving­en ex­plo­de­ra­de. Det blev helt tyst på pla­net, sä­ger han.

FÖLL FRÅN TRED­JE VÅ­NING­EN

Skå­di­sen 26, äls­kar att sur­fa – men fa­vo­ritspor­ten har fle­ra gång­er va­rit nä­ra att ta stjär­nans liv. Vid ett till­fäl­le var det en­ligt upp­gift ba­ra någ­ra se­kun­der ifrån att Li­am drunknade. Han fast­na­de un­der vatt­net ef­ter att ha trass­lat in sig i ett rep.

– Han dog näs­tan, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Teen.

NÄ­RA ATT BLI INNEBRÄND

Drew Bar­ry­mo­re, 41, låg och sov när hen­nes hus plöts­ligt bör­ja­de brin­na i feb­ru­a­ri 2001. En­ligt upp­gift var det stjär­nans hun­dar som räddade hen­nes liv när de bör­ja­de skäl­la. Drew och hen­nes då­va­ran­de fäst­man Tom Green lyc­ka­des ta sig ut ur den brin­nan­de bygg­na­den i sista se­kund.

– He­la hu­set blev för­stört, sä­ger en källa en­ligt saj­ten ABC News.

FAST­NA­DE UN­DER VATT­NET

Li­am Hemsworth,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.