TOM CRUISES GRYM­MA SVEK MOT SURI VÄG­RA­DE FI­RA DOT­TERNS FÖ­DEL­SE­DAG!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

När Suri Cru­i­se ny­li­gen fyll­de år fick hon allt hon kun­de öns­ka sig – för­u­tom att hen­nes pap­pa Tom Cru­i­se kom och gra­tu­le­ra­de hen­ne.

Det finns ing­et som skul­le få Ka­tie Hol­mes, 37, att mis­sa sin dot­ter Su­ris fö­del­se­dag. Sam­ma sak gäl­ler dock in­te för hen­nes ex­ma­ke Tom Cru­i­se, 53, som en­ligt upp­gift in­te ha­de tid att upp­vak­ta dot­tern när hon ny­li­gen fi­ra­de sin ti­o­års­dag. Skådespelaren ska ha gett ” sin van­li­ga ur­säkt” som an­led­ning till var­för han in­te kun­de kom­ma – näm­li­gen att han mås­te job­ba. – Tom är mitt up­pe i in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Mum­my” och kun­de in­te sli­ta sig där­i­från, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en In Touch.

900 DA­GAR SE­DAN

Se­dan Ka­tie och Tom gick skil­da vägar 2012 har Tom en­ligt upp­gift knappt haft nå­gon kon­takt med sin dot­ter som bor på hel­tid hos sin mam­ma. Ka­tie sägs va­ra hjär­tek­ros­sad över att ex­ma­ken svi­ker Suri. – Tom har haft många chanser att träf­fa hen­ne, sä­ger käl­lan och upp­ger att det nu har gått över 900 da­gar se­dan stjär­nan se­nast såg sin dot­ter.

"DE HAR KNAPPT NÅ­GON KON­TAKT"

Ny­li­gen fyll­de Tom Cruises dot­ter Suri tio år, men skådespelaren var in­te på plats för att fi­ra hen­ne. En­ligt upp­gift skyll­de Tom på att han var tvung­en att job­ba.

Toms ex­fru Ka­tie Hol­mes har en­sam vård­nad om Suri och det sägs att Tom in­te har träf­fat sin dot­ter på över 900 da­gar.

Tom och Ka­tie gick skil­da vägar 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.