SUPERPARETS SNAB­BA FÖRLOVNING BRÖL­LOP FÖR ZAYN & GI­GI!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

De är unga, snyg­ga och fram­gångs­ri­ka. Sång­a­ren Zayn Ma­lik och mo­del­len Gi­gi Ha­did är onek­li­gen per­fek­ta för varand­ra – och det ver­kar de tyc­ka själ­va ock­så. Nu upp­ges stjär­nor­na vil­ja bli man och hu­stru.

Det he­ta pa­ret Gi­gi Ha­did, 21, och Zayn Ma­lik, 23, tar det ena för­hål­lan­de­ste­get ef­ter det and­ra. Nu upp­ges stjär­nor­na ha för­lo­vat sig ef­ter ba­ra fem må­na­ders dej­tan­de.

– Zayn fri­a­de till Gi­gi på hen­nes fa­vo­ri­tre­stau­rang i New York, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

HOP­PA­DE & SKREK

En­ligt upp­gift satt sång­a­ren och mo­del­len i ett av­skilt hörn av re­stau­rang­en. Ett ögon­vitt­ne häv­dar att ing­en run­tom ana­de vad som skul­le hän­da. – Det ver­ka­de in­te va­ra nå­got sär­skilt på gång för­rän Gi­gi plöts­ligt hop­pa­de upp ur sto­len och skrek ” Jaa!”, sä­ger käl­lan och be­rät­tar att fri­e­ri­et följ­des av ap­plå­der från de and­ra gäs­ter­na.

Ef­teråt fi­ra­de stjär­nor­na som sig bör med en flas­ka dyr cham­pagne.

AND­RA GÅNG­EN

Pa­ret träf­fa­des en­ligt upp­gift i slu­tet av för­ra året, ba­ra någ­ra vec­kor ef­ter att Gi­gi gjort slut med ex­et Joe Jonas. Se­dan dess har det gått un­dan för stjär­nor­na. Ny­li­gen flyt­ta­de de till ex­em­pel ihop. Dess­utom har de vi­sat sin kär­lek öp­pet i bå­de mu­sik­vi­de­or och mo­deplåt­ning­ar. – De är väl­digt lyck­li­ga ihop och re­do för ett liv till­sam­mans, sä­ger käl­lan. Zayn har ti­di­ga­re va­rit för­lo­vad en gång, då med Litt­le Mix- stjär­nan Per­rie Ed­wards. Den kär­leks­sa­gan slu­ta­de dock sorg­ligt. För­hopp­nings­vis går det bätt­re den här gång­en!

"FOLK APPLÅDERADE EF­TER FRI­E­RI­ET"

Det snyg­ga stjärn­pa­ret Zayn Ma­lik och Gi­gi Ha­did fort­sät­ter att er­öv­ra värl­den med sin kär­lek. Ny­li­gen vi­sa­de de öp­pet si­na käns­lor för varand­ra un­der en fo­to­gra­fe­ring med tid­ning­en Vo­gue. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na nu väx­lat ring­ar. Fri­e­ri­et ska ha skett på Gi­gis fa­vo­ri­tre­stau­rang i New York. Gi­gi och Zayn bör­ja­de dej­ta i slu­tet av för­ra året, men se­dan dess har det gått un­dan i svängarna. Ny­li­gen ska de ha flyt­tat ihop.

Det här är in­te den förs­ta för­lov­ning­en för Zayn, som ti­di­ga­re var ihop med sång­ers­kan Per­rie Ed­wards, 22.

Gi­gi var ti­di­ga­re ihop med Joe Jonas, 26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.