M

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

oi­ses Ari­as föds den 18 april 1994 i New York. Han väx­er upp i ett två­språ­kigt hem och går i skå­de­spe­lar­sko­la i At­lan­ta. Mo­i­ses får sitt sto­ra ge­nom­brott när han får en roll i den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en ” Han­nah Mon­ta­na” 2006. Stjär­nans ka­rak­tär blir po­pu­lär och han är med i se­ri­en fram till 2011. Två år se­na­re ax­lar han en av hu­vud­rol­ler­na i fil­men ” Kings of sum­mer” vil­ken blir en stor suc­cé.

Lyc­kan över att film­kar­riä­ren ta­git fart för Mo­i­ses blir dock kort­va­rig då han plöts­ligt ham­nar mitt i en na­kens­kan­dal. En dag då han häng­er med vän­ner­na Wil­low Smith, som då ba­ra är 13 år, och Ky­lie Jen­ner bry­ter hel­ve­tet lös. Ky­lie pub­li­ce­rar en bild på en halvna­ken Mo­i­ses med Wil­low lig­gan­de i hans knä och den sprids som en löp­eld. Många re­a­ge­rar kraf­tigt på grund av Wil­lows unga ål­der.

– Wil­low i säng med en 20- åring, vad fan? kom­men­te­rar en föl­ja­re.

– Var är Wil­lows för­äld­rar? und­rar en an­nan.

MAM­MAN FÖR­SVA­RAR

Men det är in­te ba­ra ar­ga fans som blir re­sul­ta­tet av den vå­ga­de bil­den. So­ci­a­len sägs kopp­las in för att ut­re­da Wil­lows kän­da för­äld­rar Will Smith, idag 47, och Ja­da Pin­kett Smith, idag 44.

– Po­li­sen på­bör­ja­de en för­un­der­sök­ning ef­ter att de sett bil­den. Ett ano­nymt tips kom in till Los Ang­e­les- kon­to­ret, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Ta­ke.

Någ­ra da­gar ef­ter skan­da­len bri­se­rar kom­men­te­rar mam­ma Ja­da hän­del­sen.

– Det finns ing­et sex­u­ellt med bil­den el­ler si­tu­a­tio­nen. Det är ni som pro­ji­ce­rar er skit på den, ni be­ter er som pe­do­fi­ler, sä­ger Ja­da en­ligt saj­ten TMZ.

KÄND FA­MILJ

An­war Ha­did föds i ju­ni 1999. Han är det tred­je bar­net i kän­dis­fa­mil­jen Ha­did och har två äld­re syst­rar, Gi­gi, idag 21, och Bel­la, idag 19, som bå­da se­na­re blir kän­da mo­del­ler. Sys­ko­nens mam­ma är Yo­lan­da Ha­did, idag 52, som är känd från tv­se­ri­en ” Re­al housewi­ves of Be­ver­ly Hills”. Pap­pa är Mo­ham­med Ha­did, som Yo­lan­da skil­jer sig från 2000. El­va år se­na­re gif­ter Yo­lan­da om sig med mu­sik­mo­gu­len Da­vid Fos­ter, men äk­ten­ska­pet

De är snyg­ga, kän­da, po­pu­lä­ra – och har hän­del­se­ri­ka liv. Veckans NU! har gjort en djup­dyk­ning i det unga Hol­ly­wood och grävt upp al­la smas­ki­ga de­tal­jer om Dröm­fa­bri­kens just nu he­tas­te kil­lar.

kart­lagt de­ras liv och för­flut­na.

Skå­di­sen ham­na­de mitt i en na­kens­kan­dal när kom­pi­sen Ky­lie Jen­ner la upp den här bil­den, på Mo­i­ses ut­an trö­ja och med den då 13- åri­ga Wil­low Smith i knät. In­ter­net ko­ka­de över av ils­ka och so­ci­a­len kopp­la­des in för att ut­re­da Wil­lows för­äld­rar, Will Smith och Ja­da Pin­kett Smith.

Mo­i­ses blev känd re­dan som tolvå­ring när han fick en roll i tv- pro­gram­met ” Han­nah Mon­ta­na”. Ef­ter suc­cén i Dis­ney­se­ri­en ax­la­de han fle­ra sto­ra film­rol­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.