BEBISLYCKA!

AN­NE HAT­HA­WAY FICK EN SON

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Nu vän­tar sömn­lö­sa nät­ter och blöj­by­ten för skå­di­sen An­ne Hat­ha­way och hen­nes ma­ke Adam Shul­man. Pa­ret har näm­li­gen bli­vit för­äld­rar för förs­ta gång­en!

Skå­de­spe­lers­kan An­ne Hat­ha­way, 33, har bli­vit mam­ma. Hon och ma­ken Adam Shul­man, 35, väl­kom­na­de en son till värl­den den 24 mars. Poj­ken har fått nam­net Jonathan Ro­se­banks Shul­man och är pa­rets förs­ta barn. De ny­bliv­na för­äld­rar­na upp­ges såklart va­ra över­lyck­li­ga.

– De nju­ter av var­je se­kund med be­bi­sen och äls­kar re­dan för­äld­ra­li­vet, sä­ger en källa en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

GIF­TE SIG 2012

An­ne och Adam bör­ja­de dej­ta 2008 och gif­te sig fy­ra år se­na­re. 2014 ta­la­de An­ne om sin läng­tan ef­ter barn i en in­ter­vju med Af­ton­bla­det.

– Än­da se­dan jag var sex­ton har jag ve­tat att jag vill ha fa­milj. Men jag har ock­så ve­tat att jag vil­le ha en kar­riär in­nan jag sat­te barn till värl­den, sa hon då.

MÅNGA BE­SÖK

Se­dan föd­seln av Jonathan har den lil­la fa­mil­jen en­ligt upp­gift mest ta­git det lugnt.

– De har haft släkt och vän­ner på be­sök hem­ma. An­ne och Adams för­äld­rar har va­rit myc­ket hjälp­sam­ma, sä­ger en källa och fort­sät­ter:

– An­ne vill upp­le­va allt vad det in­ne­bär att va­ra mam­ma. Adam har va­rit en väl­digt stöt­tan­de och när­va­ran­de pap­pa.

Grat­tis till fa­mil­jelyc­kan!

"DE NJU­TER AV VAR­JE SE­KUND"

Skå­di­sen An­ne Hat­ha­way och hen­nes man Adam Shul­man svä­var på moln just nu. De är näm­li­gen ny­bliv­na för­äld­rar och upp­ges nju­ta av var­je se­kund.

Så­här strå­lan­de såg An­ne ut när hon var höggra­vid un­der Oscars­ga­lan ti­di­ga­re i år.

Ge­nom sin kar­riär har skå­de­spe­lers­kan fått mot­ta fle­ra fi­na pri­ser – men vi gis­sar att hen­nes nya guld­klimp glitt­rar mest av al­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.