CHOCKSLUT!

KIRSTEN & GARRETT:

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är över mel­lan skå­de­spe­lar­na Kirsten Dunst och Garrett Hed­lund ef­ter fy­ra år. En­ligt upp­gift var det Kirstens öns­kan om att skaf­fa barn som bröt upp dem.

Un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” On the ro­ad” 2010 träf­fa­des Kirsten Dunst, idag 34, och Garrett Hed­lund, idag 31. Skå­di­sar­na föll för varand­ra drygt två år se­na­re och flyt­ta­de ihop i Los Ang­e­les. Men nu är kär­leks­sa­gan över ef­ter fy­ra år till­sam­mans. Ti­den fö­re upp­brot­tet ryk­ta­des det att en förlovning var på g, men san­ning­en var sna­ra­re mot­sat­sen. Där­e­mot är äk­ten­skap nå­got som Kirsten vill ha.

– Jag är en per­son som vill gif­ta mig, be­rät­ta­de ak­tri­sen en­ligt saj­ten Mir­ror för­ra året.

"JAG ÄR RE­DO"

Men an­led­ning­en till upp­brot­tet är in­te att Kirsten och Garrett ald­rig gif­te sig, ut­an det sägs va­ra att Kirsten länge har ve­lat ha barn – me­dan Garrett en­ligt upp­gift in­te har va­rit li­ka in­tres­se­rad. I no­vem­ber för­ra året ta­la­de ” Far­go”- ak­tri­sen öp­pet om sin läng­tan ef­ter att bil­da fa­milj.

– Jag vill fort­sät­ta skå­de­spe­la, men jag vill ock­så ha barn. Jag tror att jag är re­do in­om två år un­ge­fär, sa Kirsten då till saj­ten The Edit och tilla­de att hon vil­le ha minst två ung­ar.

Vi hop­pas att Kirsten snart hit­tar en ny snub­be som är med på fa­mil­je­pla­ner­na.

"GARRETT VIL­LE IN­TE HA BARN"

Det är över nu, men jag kom­mer ihåg al­la da­gar med dig! Kirsten Dunst och Garrett Hed­lund går skil­da vägar ef­ter fy­ra år som par.

Kirsten var ti­di­ga­re ihop med skå­di­sen Ja­ke Gyl­len­haal, idag 35, mel­lan 2002 och 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.