Sing­el­mam­mor­na tar över!

Veckans NU! - - NEWS -

Kärn­fa­mil­je­när så last ye­ar – i al­la fall bland ce­leb­sen. I Hol­ly­wood finns al­la möj­li­ga fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner re­pre­sen­te­ra­de och på sisto­ne har en grupp bli­vit allt van­li­ga­re: sing­el­mam­mor­na! Många blev för­vå­na­de när ” Trans­for­mers”- stjär­nan Me­gan

Fox vi­sa­de upp en re­jäl be­bis­bu­la un­der ett event ny­li­gen. An­led­ning­en till för­vå­ning­en? Hon skil­de sig från ma­ken Bri­an aus­tin

green i hös­tas. En an­nan som ny­li­gen blev sing­el ef­ter ett långt för­hål­lan­de och som ock­så upp­ges va­ra preg­gers är skå­di­sen drew Bar­ry­mo­re. En­ligt upp­gift kom­mer hen­nes tred­je barn re­dan i bör­jan av som­ma­ren. Skå­dis­pa­ret kirsten dunst och gar­ret Hed­lund har gjort slut. Om Kris­ten kom­mer att föl­ja den nya gra­vid och sing­el- tren­den åter­står att se. Nu hop­pas vi att du som lä­ser det här får en fan­tas­tiskt här­lig skval­ler­stund. Och att vår­so­len ski­ner, glas­sen sma­kar gott och pol­le­nal­ler­gin hål­ler sig bor­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.