SEPARERAR I HEM­LIG­HET!

SÅ LU­RAR KIM & KANYE AL­LA

Veckans NU! - - NEWS - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Ef­ter må­na­der av skils­mäs­so­ryk­ten kom­mer nu san­ning­en om Kim Kar­dashi­an och Kanye Wests äk­ten­skap ut i lju­set.

– Kim har nått sin gräns, sä­ger en käl­la.

De­ras tur­bu­len­ta för­hål­lan­de har ryk­tats hänga i en skör tråd un­der en läng­re tid och in­te blev det bätt­re när Kim Kar­dashi­an, 35, in­te syn­tes till på 38- åri­ge Kanye Wests över­rask­nings­fram­trä­dan­de på Co­achella­fes­ti­va­len i april. Ba­ra da­gar se­na­re de­la­de pa­ret in­ti­ma bil­der på Instagram – men käl­lor sä­ger nu att kär­leks­be­vi­sen ba­ra är ett spel för gal­le­ri­er­na. Kim och Kanye har be­stämt sig för att vi­sa upp en enad front ut­åt, men bakom ku­lis­ser­na är äk­ten­ska­pet allt an­nat än sta­bilt.

"EN FÖR­LO­RAD KAMP"

In­si­ders häv­dar att stjärn­pa­ret le­ver se­pa­ra­ta liv och har kom­mit så långt ifrån varand­ra att de nu har be­stämt sig för att i hem­lig­het se­pa­re­ra på prov för att ge varand­ra and­rum. – Kim har nått sin gräns de se­nas­te vec­kor­na och sä­ger att hon in­te läng­re kan slåss för ett äk­ten­skap som känns som en för­lo­rad kamp, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Clo­ser och fort­sät­ter:

– Hon fruk­tar för de­ras and­ra bröl­lops­dag som in­träf­far den här må­na­den. De pla­ne­rar en fa­mil­je­se­mes­ter, men hon kän­ner sig in­te känslo­mäs­sigt en­ga­ge­rad i det.

FÖR BAR­NENS SKULL

Om för­hål­lan­det går åt sko­gen blir det den tred­je skils­mäs­san för Kim som ti­di­ga­re har va­rit gift med låt­skri­va­ren Da­mon Tho­mas och bas­ket­spe­la­ren Kris Hump­hri­es.

Re­a­li­ty­stjär­nans vän­ner sä­ger att Kim nu separerar i hem­lig­het för att det ska ha så li­ten in­ver­kan som möj­ligt på dot­tern North, 2, och fem må­na­der gam­la so­nen Saint.

Vi får se hur det här går…

"TRED­JE SKILS­MÄS­SAN FÖR KIM" Kim Kar­dashi­an och Kanye West har va­rit till­sam­mans i fy­ra år, men nu tycks för­hål­lan­det sjunga på sista ver­sen. ” Kim sä­ger att hon in­te läng­re kan slåss för ett äk­ten­skap som känns som en för­lo­rad kamp”, sä­ger en käl­la.

En­ligt upp­gift har pa­ret be­stämt sig för att i hem­lig­het se­pa­re­ra på prov, dels för att ge varand­ra and­rum och dels för att det in­te ska på­ver­ka dot­tern North…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.