OTRO­HE­TEN AV­SLÖ­JAD!

JAY Z: S OFÖR­LÅT­LI­GA SVEK MOT BEYON­CÉ

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, FA­ME­FLY­NET

I och med sin nya ski­va blev su­per­stjär­nan Beyon­cé väl­digt privat. Hon be­kräf­tar näm­li­gen att ma­ken Jay Z har va­rit otro­gen – och hon pe­kar ut äls­ka­rin­nan!

Ingen har väl mis­sat att 34- åri­ga Beyon­cé släpp­te sin nya ski­va ” Le­mo­na­de” ny­li­gen. Men det som många tyc­ker är mest in­tres­sant med den nya mu­si­ken är vad hon sjung­er om. He­la plat­tan hand­lar näm­li­gen om otro­het och de oli­ka sta­di­er man of­ta går ige­nom när man har va­rit med om ett svek. Beyon­cé, som är gift med rap­pa­ren Jay Z, 46, se­dan 2008, har all­tid ve­lat lig­ga lågt med pri­vat­li­vet. Men det är nå­got som hon ver­kar strun­ta i helt nu. Sång­ers­kan ströss­lar sin ski­va med de­tal­jer om sitt kär­lek­liv. Och ef­ter det ökän­da hiss­brå­ket mel­lan Jay Z och Beyon­cés lil­la­sys­ter So­lange 2014 läg­ger fan­sen nu ihop ett och ett…

ÄLS­KA­RIN­NAN BE­KRÄF­TAR

Folk har ana­ly­se­rat lå­tar­na på ” Le­mo­na­de” och ploc­kat isär var­je låt och låttext för att fin­na att stjär­nan be­rät­tar om hur Jay Z be­dra­git hen­ne. I en av sång­er­na, ” Don’t hurt your­self”, sjung­er Beyon­cé om hur hon är för bra för sin part­ner och ” om du för­sö­ker sam­ma sak igen, kom­mer du att för­lo­ra din fru”. I lå­ten ” Sor­ry” sjung­er Beyon­cé att han ba­ra sak­nar hen­ne när hon in­te är där och att han bor­de ringa ” Becky with the good hair”. In­ter­net full­kom­li­gen ex­plo­de­ra­de och det vi­sa­de sig till slut att den som Bey en­ligt upp­gift syf­tar på är de­sig­nern Rachel Roy, 42, som job­bat för Jay Z: s kläd­fö­re­tag Rocawear. Det har för­ut ryk­tats om att de haft en af­fär, och när Rachel la­de upp en bild på Instagram med tex­ten ” Good hair don’t ca­re” var kaoset igång. Fans bom­bar­de­ra­de Rachels Instagram med kom­men­ta­rer och bi- och ci­tron- emo­jis.

– Jag re­spek­te­rar kär­lek och äk­ten­skap, fa­mil­jer och styr­ka. Vad som in­te bor­de to­le­re­ras av nå­gon är mob­bing av nå­got slag, twitt­ra­de Rachel se­na­re.

"DU KOM­MER ATT FÖR­LO­RA DIN FRU"

Al­la snac­kar om Beyon­cés nya ski­va ” Le­mo­na­de”, och an­led­ning­en är att sång­ers­kan är mer privat än nå­gon­sin på plat­tan. Hon av­slö­jar näm­li­gen att ma­ken Jay Z har va­rit otro­gen.

Här är kvin­nan som många tror sig ve­ta är Jay Z: s äls­ka­rin­na – de­sig­nern Rachel Roy. Rachel har själv va­rit med och spätt på spe­ku­la­tio­ner­na i so­ci­a­la me­di­er.

Und­rar hur Jay Z kän­ner nu – och hur han ska gå vi­da­re? Fort­sätt­ning föl­jer…

Beyon­cé har all­tid va­rit no­ga med att hål­la pri­vat­li­vet hem­ligt, men nya ski­van är full av ex­pli­ci­ta de­tal­jer om hur hon har bli­vit svi­ken och be­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.