CHRIS & ELSAS NYA LYXVILLA!

VÄL­KOM­MEN HEM TILL STJÄRNFAMILJEN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det var dags för nå­got nytt! Skå­di­sar­na Chris Hemsworth och El­sa Pa­taky har köpt en ny lya i kän­di­stä­ta Ma­li­bu.

Har man tre barn be­hö­ver man myc­ket plats. Så tänk­te nog Chris Hemsworth, 32, och El­sa Pa­taky, 39, när de köp­te sitt nya hus i Ma­li­bu, Ka­li­for­ni­en. Till­sam­mans med dot­tern In­dia Ro­se, 4, och tvil­ling­poj­kar­na Tris­tan och Sasha, 2, har de nu en ny bo­stad att le­va sitt stjärnspäc­ka­de fa­mil­je­liv i. Men sma­kar det så kos­tar det – för dry­ga 430 kvadrat­me­ter fick Chris och El­sa hos­ta upp över 30 mil­jo­ner kro­nor.

"NU VET JAG VAD KÄR­LEK ÄR"

Lyx­hu­set har in­te ba­ra en stor, välskött träd­gård ut­an även fy­ra sov­rum, fy­ra bad­rum, en bi­o­graf och en stor ute­plats med grill och kök. Vil­lan har öp­pen plan­lös­ning, lju­sa fär­ger och en otro­lig ut­sikt över den lum­mi­ga och ber­gi­ga na­tu­ren. Många hop­pas kanske på att Chris och El­sa ska ut­ö­ka fa­mil­jen, men frå­gan är om de kla­rar av fler kids!

– Det känns som om jag har sex barn, fast de ba­ra är tre styc­ken. De är väl­digt ak­ti­va och sit­ter ald­rig still. Det störs­ta jag lärt mig ef­ter att ha fått barn är att jag nu vet vad kär­lek är, men jag vet ock­så vad fru­stra­tion är, sä­ger Chris i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Vi hop­pas att ni kom­mer tri­vas i ert nya plejs!

"KÅKEN KOS­TA­DE 30 MIL­JO­NER KRO­NOR" Väl­kom­men till pa­ra­di­set! Här bor skå­de­spe­lar­na Chris Hemsworth och El­sa Pa­taky nu­me­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.