LIND­SAY ÄR EN BRI­DE­ZIL­LA!

EF­TER DEN SNAB­BA FÖRLOVNINGEN

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

TRÄ­NAT VAR­JE DAG

Se­dan Egor fri­a­de för någ­ra vec­kor se­dan har skå­de­spe­lers­kans fo­kus le­gat på att kom­ma i så bra form som möj­ligt in­för den sto­ra da­gen.

– Hon har va­rit på gym­met var­je dag se­dan han gav hen­ne ring­en, sä­ger käl­lan.

Dess­utom ska Li­lo ha be­stämt sig för att ge­nom­gå fle­ra plasti­ko­pe­ra­tio­ner in­nan hon ska stå brud.

– Hon vill fettsuga sig, fixa brös­ten och gö­ra Botox, sä­ger käl­lan.

Ka­la­set ska en­ligt upp­gift gå loss på 750 000 kro­nor, peng­ar som hon in­te vill frå­ga sin bli­van­de man om.

– Lind­say vill att hen­nes för­vand­ling ska bli en över­rask­ning för Egor så där­för kan hon in­te be ho­nom att spons­ra in­grep­pen, sä­ger käl­lan.

BLI­VIT ETT NERVVRAK

In­te nog med den ex­tre­ma ut­se­en­de­het­sen in­för bröl­lo­pet – Li­lo ska dess­utom ha in­lett en de­spe­rat jakt på den per­fek­ta bröl­lopsklän­ning­en.

– Hon har kon­tak­tat al­la sto­ra de­sig­ners, men ing­en vill gö­ra en klän­ning till hen­ne. Hon är in­te li­ka het i Hollywood som hon bru­ka­de va­ra, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift har Lind­say för­vand­lats till ett nervvrak se­dan hon och Egor be­stäm­de sig för att bli man och hu­stru.

– Dröm­bröl­lo­pet ver­kar bli en mar­dröm. Hon be­ter sig som en gal­ning, sä­ger käl­lan.

Ta­ke a chill pill, Li­lo!

Li­lo och pojk­vän­nen Egor Ta­ra­ba­sov – som är en rysk mil­jo­när – har va­rit ihop se­dan bör­jan av året, och en­ligt upp­gift kän­ner bå­da att re­la­tio­nen är rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.