SOFIA VERGARA GRA­VID!

MEN VAR ÄR MA­KEN JOE?

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

I no­vem­ber gif­te sig ” Mo­dern fa­mily”- skå­di­sen Sofia Vergara och Joe Mang­a­ni­el­lo, och då var pla­nen att skaf­fa barn snabbt. Nu ver­kar det som om Sofia har en bul­le i ug­nen – men Joe är spår­löst för­svun­nen.

Sofia Vergara är 43 år, så när hon gif­te sig med ” Ma­gic Mi­ke”- hun­ken Joe Mang­a­ni­el­lo, 39, för­ra året ha­de de ing­en tid att spil­la. – Joe är yng­re än jag, så om vi ska ha barn mås­te vi sät­ta igång typ nu, sa Sofia en­ligt tid­ning­en NW då.

När Sofia – som har so­nen Ma­no­lo, 23, se­dan ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de – fång­a­des på bild iförd trä­nings­tights och en byl­sig trö­ja ny­li­gen syn­tes en bu­la på den an­nars slim­ma­de ak­tri­sen, vil­ket star­ta­de ryk­ten om att hon ska va­ra gra­vid.

– Sofia är ut­om sig av gläd­je, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Us We­ek­ly.

CHECKAR IN PÅ RE­HAB

Men lyc­kan över den kom­man­de be­bi­sen gru­sas av att Joe in­te har synts till på fle­ra vec­kor. Han spe­lar just nu in dra­mat ” Six” i North Ca­ro­li­na, och ses säl­lan vid sin frus si­da.

– Al­la snac­kar om att Sofia är på smäl­len, men allt överskug­gas av att man tror är Joe är il­la ute, sä­ger käl­lan.

Joe har en­ligt upp­gift ti­di­ga­re haft pro­blem med al­ko­hol, och då han åk­te in till sjuk­hus ny­li­gen med blind­tarms­in­flam­ma­tion häv­da­de käl­lor att det ba­ra var en täck­man­tel för att han har fal­lit till­ba­ka in i ett miss­bruk.

– Många är oro­li­ga för ho­nom, det sägs att han ska el­ler re­dan är på re­hab, sä­ger käl­lan.

Vi hop­pas att allt lö­ser sig för So­fi­as skull!

Det snac­kas om att Sofia Vergara är gra­vid med sitt and­ra och ma­ken Joe Mang­a­ni­el­los förs­ta barn. Men lyc­kan för­störs av att Joe har an­nat än en kom­man­de be­bis i tan­kar­na…

"JOE ÄR IL­LA UTE" Joe har ti­di­ga­re haft pro­blem med al­ko­hol. Nu sägs det att han fått ett åter­fall och chec­kat in på re­hab, ef­tersom han va­rit för­svun­nen i fle­ra vec­kor.

Sofia har re­dan so­nen Ma­no­lo, 23, från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Här ses ak­tri­sen när hon spe­lar in ett av­snitt av se­ri­en ” Mo­dern fa­mily” där hen­nes ka­rak­tär Glo­ria är gra­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.