JES­SI­CA SIMP­SONS MAN OTRO­GEN MED BARNFLICKAN!

ÄN­NU EN NANNYSKANDAL AVSLÖJAD

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Åh nej, in­te än­nu en be­dra­gen Hol­ly­wood­kvin­na! En­ligt upp­gift har Jes­si­ca Simp­sons man Eric Jon­h­son in­te kun­nat hål­la fing­rar­na bor­ta från pa­rets nan­ny.

Det har näs­tan bli­vit en trend, att kän­da män har en af­fär med si­na barns nan­ny. Se­nast har vi hört om Ben Aff­leck och Ga­vin Ross­da­le som va­rit otrog­na mot si­na nu­me­ra ex­fru­ar Jen­ni­fer Gar­ner och Gwen Ste­fa­ni. Nu ver­kar yt­ter­li­ga­re en man kun­na säl­la sig till ” lig­ga med barnflickan”- ska­ran: 35- åri­ga Jes­si­ca Simp­sons man Eric John­son, 36. En­ligt upp­gift har Eric bli­vit li­te väl nä­ra vän med de­ras 28- åri­ga nan­ny. – Det är en tic­kan­de bomb, sä­ger en käl­la om re­la­tio­nen en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

SMET IVÄG TILL­SAM­MANS

Ny­li­gen ska Eric och nan­nyn ha va­rit på en två tim­mar lång pro­me­nad med so­nen Ace. Poj­ken satt då på Erics ax­lar me­dan de var ute och gick.

– En tvåå­ring vill in­te va­ra ute på pro­me­nad i två tim­mar, de ha­de in­te ens med sig nå­gon barn­vagn, sä­ger ett ögon­vitt­ne och fort­sät­ter:

– Det här var ba­ra för att Eric och den blon­da nan­nyn skul­le få en chans att va­ra ifred.

BRÖT REG­LER

Många und­rar nu hur det här har kun­nat hän­da. Jes­si­ca har en­ligt upp­gift ti­di­ga­re sagt att hon har en ” inga snyg­ga barn­flic­kor”- re­gel.

– Hon trod­de nog att den här tje­jen var bra un­der in­ter­vjun, men det vi­sa­de sig att hon var ett hot. Det är in­te bra att lå­ta sin man um­gås mas­sor med en ung, snygg tjej, sä­ger käl­lan.

SKAKIGT LÄNGE

Jes­si­ca och Erics äk­ten­skap har ryk­tats va­ra på väg att ta slut fle­ra gång­er, bland an­nat har det rap­por­te­rats att Jes­si­ca druc­kit och fes­tat för myc­ket den se­nas­te ti­den.

Fort­sätt­ning föl­jer…

Uh- oh, in­te du ock­så! Jes­si­ca Simp­sons man Eric John­son ryk­tas va­ra den se­nas­te i ra­den kän­dis­män som fal­lit för si­na barns nan­ny.

"DET ÄR EN TIC­KAN­DE BOMB"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.