PA­RIS HILTON DUM­PAD!

SOMMARBRÖLLOPET AV­BLÅST

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det blev ing­et lyck­ligt slut för arv­ta­gers­kan Pa­ris Hilton den här gång­en hel­ler. Ef­ter drygt ett år upp­ges re­la­tio­nen med Tho­mas Gross nu va­ra över.

Pa­ris Hilton, 35, har haft sin be­skär­da del av kra­scha­de kär­leks­re­la­tio­ner. Nu kan hon ad­de­ra för­hål­lan­det med mul­ti­mil­jo­nä­ren Tho­mas Gross, 40, till den lis­tan. Så sent som för någ­ra må­na­der se­dan ver­ka­de det som att Pa­ris och Tho­mas skul­le gif­ta sig, men istäl­let får stjär­nor­na allt­så mö­ta som­ma­ren som sing­lar. En­ligt upp­gift var det Tho­mas som gjor­de slut.

– Pa­ris var re­do att skaf­fa fa­milj och vil­le att han skul­le fria. Hon hop­pa­des på bröl­lop re­dan i som­mar, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Heat.

DEJ­TAT 61 KIL­LAR

Ge­nom åren upp­ges Pa­ris ha haft 60 oli­ka pojk­vän­ner, men re­la­tio­nen med Tho­mas – som allt­så blev nr 61 och höll i drygt ett år – ska ha va­rit den mest se­ri­ö­sa hit­tills.

– Hon har va­rit för­lo­vad två gång­er för­ut, men ald­rig va­rit så­här nä­ra att gif­ta sig, sa en käl­la ti­di­ga­re i år.

I sam­band med sin 35- års­dag i feb­ru­a­ri ska Pa­ris ha av­slö­jat bröl­lops­pla­ner­na för si­na kom­pi­sar. – Al­la Pa­ris vän­ner har stad­gat sig och hon har fått se si­na ex­pojk­vän­ner gif­ta sig med and­ra kvin­nor. Men den här gång­en är det hen­nes tur, sa käl­lan då.

NICKY GIFT & GRA­VID

Men så blev det allt­så in­te och nu upp­ges Pa­ris va­ra för­kros­sad. Vad som en­ligt upp­gift gör si­tu­a­tio­nen än­nu vär­re för arv­ta­gers­kan ska va­ra det fak­tum att hen­nes 32- åri­ga lil­la­sys­ter Nicky re­dan är gift och vän­tar sitt förs­ta barn.

– Pa­ris kän­ner sig stres­sad, sä­ger käl­lan.

"HON VAR RE­DO ATT SKAF­FA FA­MILJ"

Kär­lek­slyc­kan har åter gått i kras för arv­ta­gers­kan Pa­ris Hilton. Istäl­let för bröl­lop ver­kar stjär­nan få mö­ta som­ma­ren som ofri­vil­lig sing­el.

Ti­di­ga­re i år ver­ka­de det som att Pa­ris änt­li­gen skul­le få stå brud. ” Hon var re­do att skaf­fa fa­milj”, sä­ger en käl­la. Men så blev det allt­så in­te.

Pa­ris lil­la­sys­ter Nicky är gift och gra­vid. Det upp­ges stres­sa arv­ta­gers­kan re­jält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.