BRITNEY ADOPTERAR FRÅN KI­NA!

SÅNG­ERS­KAN FÅR EN LI­TEN FLIC­KA

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Det är in­te all­tid lätt att hit­ta rätt i kär­leks­djung­eln. Det är nå­got som sång­ers­kan Britney Spe­ars, 34, är med­ve­ten om. Brit­tan har fle­ra kra­scha­de för­hål­lan­den i ba­ga­get, och se­dan hon fick sö­ner­na Se­an Preston, 10, och Jay­den Ja­mes, 9, med ex­ma­ken Ke­vin Fe­der­li­ne sägs hon ha läng­tat ef­ter att ut­ö­ka bar­naska­ran. Det har dock va­rit lät­ta­re sagt än gjort då kär­le­ken in­te rik­tigt har hål­lit med de kil­lar hon va­rit ihop med. Men nu har Britney hit­tat en lös­ning på pro­ble­met.

– Hon vill ad­op­te­ra ett barn från Ki­na, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

PAP­PAN IN­TE GLAD

När Britney var på fa­mil­je­se­mes­ter med sin lil­la­sys­ter Ja­mie- Lynn Spe­ars ny­li­gen och fick um­gås med hen­nes dot­ter Mad­die, in­såg sång­ers­kan att det är en tjej hon vill ha. Ki­na har en re­gel om att man ba­ra får skaf­fa ett barn per fa­milj, och ef­tersom sam­häl­let sägs vär­de­ra poj­kar hög­re än flic­kor är det många flick­be­bi­sar som går att ad­op­te­ra från lan­det. Nå­gon som dock in­te är så för­tjust i idén är Brit­neys pap­pa Ja­mie som är stjär­nans för­myn­da­re se­dan 2008.

– Han har sagt till hen­ne att hon ska fo­ku­se­ra på de två barn hon har istäl­let. Så länge hon är un­der sin pap­pas för­myn­dar­skap får hon in­te ad­op­te­ra om han in­te god­kän­ner det, sä­ger käl­lan.

Britney Spe­ars har in­te tur i kär­lek, och där­för har hen­nes öns­kan om att bli gra­vid igen in­te sla­git in. Men nu blir be­bis­dröm­men sann – hon ska ad­op­te­ra!

Britney Spe­ars är su­gen på kids – och nu vet hon hur hon ska få en li­ten flic­ka. Hon tän­ker ad­op­te­ra från Asi­en. "POJ­KAR VÄRDERAS HÖG­RE ÄN FLIC­KOR"

Britney har sö­ner­na Se­an Preston och Jay­den Ja­mes se­dan äk­ten­ska­pet med Ke­vin Fe­der­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.