ZAC EFRON DUMPAR TJE­JEN!

ÄN­NU EN KÄRLEKSSAGA KROS­SAD

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Någon­ting vik­ti­ga­re kom i vägen för kär­le­ken. Skå­dishun­ken Zac Efron har gjort slut med flick­vän­nen se­dan två år till­ba­ka, Sa­mi Mi­ro.

När det var dags för den po­pu­lä­ra mu­sik­fes­ti­va­len Co­achel­la ny­li­gen sågs Zac Efrons flick­vän Sa­mi Mi­ro, 28, ut­an Zac vid sin si­da. Det var då ryk­ten om att stjärn­pa­ret, som va­rit ihop i två år, ha­de gjort slut. Ty­värr var ryk­tet sant. En­ligt upp­gift har Zac dum­pat Sa­mi för att kar­riä­ren bör­jar ta fart på rik­tigt.

– Nu när Zac har gjort sto­ra gre­jer som ” Bay­watch” och ” Bad neigh­bours 2” kan han bör­ja väl­ja och vra­ka bland rol­ler som kom­mer att ge ho­nom en an­nan sta­tus i Hollywood, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

"NÄS­TA LE­O­NAR­DO DICAPRIO"

Zac ska en­ligt upp­gift vil­ja bli ” näs­ta Le­o­nar­do Dicaprio” och vill läg­ga allt krut på kar­riä­ren, nå­got som har gjort att kär­leksli­vet har fått kom­ma i and­ra hand den se­nas­te ti­den.

– Job­bet gick ut över re­la­tio­nen med Sa­mi. Det var han som gjor­de slut och hon är för­kros­sad. Det finns inga pla­ner på en åter­för­e­ning, sä­ger käl­lan.

Snyft!

"HON ÄR FÖR­KROS­SAD"

Åh nej! Zac Efron och Sa­mi Mi­ro har gjort slut. En­ligt upp­gift var det Zac som dum­pa­de Sa­mi. ” Hon är för­kros­sad”, sä­ger en käl­la.

Det här är den sista bil­den som togs på stjär­nor­na till­sam­mans, när de hand­la­de mat i mit­ten av april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.