I

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

au­gusti för­ra året läm­na­de skå­dis­pa­ret Me­gan Fox, 30, och Bri­an Aus­tin Green, 42, in en skils­mäs­so­an­sö­kan ef­ter el­va år till­sam­mans. Ny­li­gen av­slö­ja­de Me­gan att hon är gra­vid med sitt tred­je barn – och nu står det klart att Bri­an är pap­pan. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na hit­tat till­ba­ka till varand­ra och pla­ne­rar in­te läng­re att full­föl­ja skils­mäs­san.

– De har job­bat med sig själ­va som in­di­vi­der och de­ras re­la­tion har bli­vit bätt­re. De kom­mer bra över­ens och är bäs­ta vän­ner, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

"IN­TE PLA­NE­RAT"

Di­rekt ef­ter gra­vid­be­ske­det, som kom i mit­ten av april, var Me­gan hem­lig­hets­full kring vem som var pap­pa till bar­net. Nu har Bri­an dock be­kräf­tat att det är han som gjort hen­ne gra­vid.

– Det var in­te pla­ne­rat. Det är ga­let, jag fyl­ler 43 i år, sä­ger han i tid­ning­en Pe­op­le.

En­ligt upp­gift ska den ovän­ta­de gra­vi­di­te­ten ha lett till att stjär­nor­na be­stäm­de sig för att sat­sa på re­la­tio­nen igen. Ny­li­gen tog de yt­ter­li­ga­re ett stort steg i åter­för­e­ning­en.

– De bor ihop igen, sä­ger en käl­la.

HAR TVÅ BARN

På sisto­ne har Bri­an och Me­gan setts ute till­sam­mans med si­na ge­men­sam­ma barn No­ah, 3, och Bod­hi, 2. På nya bil­der från en dag på stran­den rå­der inga tvi­vel om att de ro­man­tis­ka käns­lor­na är till­ba­ka hos pa­ret.

– De be­und­rar varand­ra, hur de är som för­äld­rar, och ser fram emot att få det här bar­net. Me­gans fa­vo­rit­syss­la är att va­ra mam­ma och att till­bringa tid med fa­mil­jen. Hon mår bra, kän­ner sig häl­so­sam och trä­nar, sä­ger käl­lan.

Slu­tet gott, all­ting gott!

Ibland blir det in­te som man tänkt sig – kanske blir det bätt­re! Tit­ta ba­ra på Me­gan Fox och Bri­an Aus­tin Green som gjor­de slut i hös­tas men nu har hit­tat till­ba­ka till varand­ra och ska bli för­äld­rar för tred­je gång­en.

"DE SER FRAM EMOT BE­BI­SEN" Här är bil­den som be­kräf­tar att ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par är back on track! Bri­an Aus­tin Green och Me­gan Fox har hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter upp­brot­tet för­ra året. Nu ska de bli för­äld­rar för tred­je gång­en.

På sisto­ne har stjär­nor­na setts ihop allt mer. Det går in­te att ta mis­te på de­ras lyc­ka!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.