OPERERAR SIG FÖR BIE­BERS SKULL

KOURT­NEYS PLASTIKPANIK

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det är 15 år mel­lan Jus­tin Bie­ber, 22, och hans flam­ma Kourt­ney Kar­dashi­an, 37. Stjär­nor­na har en­ligt käl­lor hängt ihop till och från se­dan slu­tet av för­ra året, och ny­li­gen sågs de hång­la på en ef­ter­fest un­der Jus­tins världs­tur­né. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Kourt­ney har ta­git till dras­tis­ka åt­gär­der för att hål­la sin unge äls­ka­re nöjd.

– Hon vill be­hål­la Jus­tin och med tan­ke på al­la unga, snyg­ga mo­del­ler som häng­er runt ho­nom he­la ti­den kän­ner hon sig osä­ker. Hon har be­stämt sig för att läg­ga sig un­der kni­ven, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

LÄTTKLÄDDA BIL­DER

På sisto­ne har Kourt­ney lagt upp en hel del lättklädda bil­der på so­ci­a­la me­di­er, en­ligt upp­gift för att vi­sa Jus­tin vad han för­lo­rar om han be­stäm­mer sig för att slu­ta träf­fa hen­ne. Re­a­li­ty­stjär­nan har på kort tid ban­tat ner sig från 60 till 52 ki­lo.

– Hon har job­bat hårt för att få en välträ­nad kropp. Hon ser fan­tas­tisk ut, men tyc­ker själv att det kan bli bätt­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon kän­ner sig gam­mal i för­hål­lan­de till Jus­tin.

TIO ÅR YNG­RE

Kourt­neys snab­ba vikt­minsk­ning ska ha re­sul­te­rat i en hel del lös hud. Den vill stjär­nan nu en­ligt upp­gift ope­re­ra bort.

– Hon vill in­te för­änd­ra sitt ut­se­en­de helt men hon kom­mer att lyf­ta hal­sen och pan­nan. Hon hop­pas att det ska få hen­ne att se minst tio år yng­re ut, sä­ger käl­lan.

An­led­ning­en till att Kourt­ney är så be­slu­ten att hål­la kvar Jus­tin?

– Han är den bäs­ta äls­ka­re hon nå­gon­sin haft, sä­ger käl­lan.

Re­la­tio­nen mel­lan Kourt­ney Kar­dashi­an och Jus­tin Bie­ber är en av de störs­ta snacki­sar­na i Hollywood just nu. Men en­ligt upp­gift har den he­ta ro­man­sen fått Kourt­ney att drab­bas av re­jäl ål­dersno­ja.

"HON KÄN­NER SIG GAM­MAL" Det är in­te lätt att dej­ta en 15 år yng­re popstjär­na. Frå­ga ba­ra Kourt­ney Kar­dashi­an som upp­ges ha drab­bats av plastikpanik på grund av sin ro­mans med 22- åri­ge Jus­tin Bie­ber.

Kourt­ney och Jus­tin träf­fa­des i slu­tet av för­ra året och har en­ligt upp­gift le­gat med varand­ra på fyl­lan se­dan dess. Ny­li­gen sågs de hång­la loss på en ef­ter­fest un­der Jus­tins världs­tur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.