S

Veckans NU! - - STREET STYLE -

ång­a­ren Prin­ce, född Prin­ce Ro­gers Nel­son, kom till värl­den den 7 ju­ni 1958 i Min­ne­a­po­lis. Han blev en av 80- ta­lets störs­ta ar­tis­ter och lå­ten ” Pur­p­le rain” gjor­de ho­nom till me­gastjär­na. Privat var Prin­ce väl­digt för­te­gen, men ryk­ten om hans vil­da sex­liv dug­ga­de tätt.

– Han ha­de bi­sar­ra sex­fes­ter med ” te­ma­rum”, sä­ger sång­a­rens ex­flick­vän Char­le­ne Fri­end, idag 45, en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Prin­ce ha­de bu­rar, ked­jor och pis­kor i de oli­ka rum­men.

SO­NEN DOG

Mel­lan 1996 och 2000 var Prin­ce gift med ar­tis­ten, dan­sa­ren och skå­di­sen Mayte Gar­cia, idag 42. En kort tid ef­ter bröl­lo­pet fick pa­ret so­nen Boy Gre­go­ry, som dog ba­ra en vec­ka gam­mal av den ovan­li­ga sjuk­do­men Pfeif­fers syndrom. Mayte och Prin­ce för­lo­ra­de en­ligt upp­gift även ett and­ra barn.

– Jag tror att jag är för­störd för li­vet ef­tersom mitt förs­ta för­hål­lan­de var det mest bi­sar­ra nå­gon­sin och jag in­te är nor­mal läng­re. Jag har bli­vit väl­digt bort­skämd och jag an­tar att jag är gans­ka för­störd nu, sa Mayte ef­ter skils­mäs­san en­ligt tid­ning­en Mir­ror.

FÖR­DES AKUT TILL SJUK­HUS

Den 21 april i år hit­ta­des Prin­ce av­li­den i en hiss i sin stu­dio i Min­ne­so­ta. Döds­fal­let kom som en chock för många och ar­tis­ten blev ba­ra 57 år gam­mal. Det är i skri­van­de stund in­te klar­lagt ex­akt hur Prin­ce dog, men en­ligt upp­gift led stjär­nan av häl­so­pro­blem och ställ­de av den an­led­ning­en in två kon­ser­ter i bör­jan av april. Ba­ra da­gar fö­re sin död tving­a­des sång­a­rens pri­vatjet nöd­lan­da för att Prin­ce akut be­höv­de fö­ras till sjuk­hus. Där be­hand­la­des han i tre tim­mar.

SMITTAD MED HIV

En­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer fick Prin­ce di­a­gno­sen aids ba­ra sex må­na­der fö­re sin död, men stjär­nan ska ha väg­rat lä­kar­hjälp och trott att sjuk­do­men kun­de bo­tas ge­nom bö­ner. Han var strikt tro­en­de ef­ter att 2001 ha kon­ver­te­rat till Je­ho­vas vitt­nen.

– Gud kan, och kom­mer att bo­ta mig, ska han ha sagt till si­na kom­pi­sar.

Prin­ce väg­de en­ligt upp­gift in­te mer än 36 ki­lo un­der slut­ske­det av sitt liv och ska ha ” för­be­rett sig på att dö ett tag”. Un­der den sista ti­den slu­ta­de han mer el­ler mind­re att äta och när han för­sök­te spyd­de han upp allt.

– Hans an­sik­te var gul­ak­tigt, hu­den häng­de i nac­ken och hans fing­er­top­par var brun­gu­la, sä­ger en käl­la.

Stjär­nan ska ha smit­tats med hiv på 1990- ta­let, men ska allt­så in­te ha ut­veck­lat aids för­rän i slu­tet av för­ra året. Na­tio­nal Enqui­rer upp­ger att Prin­ce da­gen in­nan han av­led köp­te hiv- me­di­cin på ett apo­tek. Ba­ra tim­mar se­na­re hit­ta­des han död.

Tre av värl­dens ge­nom ti­der­na störs­ta mu­si­ker läm­na­de en hel värld i sorg när de dog för ti­digt. Veckans NU! har kart­lagt stjärnornas liv och tra­gis­ka dödsfall.

Mel­lan 1996 och 2000 var sång­a­ren gift med Mayte Gar­cia. ” Jag tror att jag är för­störd för li­vet", har Mayte sagt om re­la­tio­nen.

” Prin­ce ha­de bu­rar, ked­jor och pis­kor i de oli­ka rum­men”, har Char­le­ne be­rät­tat.

” Pur­p­le rain”- sång­a­ren Prin­ce var en­ligt ex­flick­vän­nen Char­le­ne Fri­end en sex­gal­ning som ha­de bi­sar­ra sex­fes­ter.

Den 21 april i år hit­ta­des Prin­ce av­li­den i en hiss. Dödsor­sa­ken är i skri­van­de stund in­te fast­ställd, men en­ligt upp­gift fick stjär­nan di­a­gno­sen aids ba­ra sex må­na­der fö­re sin död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.