JEN­NI­FER GAR­NER CHOCKGRAVID

BE­VI­SET PÅ ATT BEN­NI­FER ÄR TILL­BA­KA?

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vän­dor­na har va­rit många se­dan skils­mäs­san för­ra året. Nu ver­kar det som att Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner har åter­före­nats en gång för al­la – och ska bli för­äld­rar för fjär­de gång­en!

Iju­ni för­ra året kom be­ske­det: Ben Aff­leck, 43, och Jen­ni­fer Gar­ner, 44, skul­le skil­jas. En­ligt upp­gift ha­de Ben va­rit otro­gen mot Jen med pa­rets barn­flic­ka, och till en bör­jan ver­ka­de det in­te fin­nas nå­gon chans till för­so­ning mel­lan stjär­nor­na. – Jen­ni­fer är ra­san­de. Det här är verk­li­gen slu­tet, sa en käl­la då en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

UMGÅTTS MYC­KET

Men se­dan dess har to­nen för­änd­rats. Skå­di­sar­na har setts ihop allt mer – för bar­nens skull har det he­tat – och nu ver­kar det som att kär­le­ken har åter­upp­stått. Med dun­der och brak. På sisto­ne har Jen­ni­fer gått runt med en hem­lig­hets­fullt le­en­de och ny­li­gen kom bil­den som av­slö­jar stjärnornas sto­ra hem­lig­het: Jen är gra­vid igen.

– De kom­mer snart att gå ut med ny­he­ten. Med tan­ke på Jen­ni­fers ål­der vill de in­te sä­ga nå­got för ti­digt, sä­ger en käl­la.

RÄD­DA­DE ÄK­TEN­SKA­PET

Stjär­nor­na har se­dan ti­di­ga­re bar­nen Vi­o­let, 10, Se­rap­hi­na, 7, och Samu­el, 4, ihop. Nu ver­kar det som att be­bis num­mer fy­ra kom som en räd­dan­de äng­el för äk­ten­ska­pet.

– De har verk­li­gen hit­tat till­ba­ka till varand­ra. Ben pas­sar upp på Jen och hon strå­lar verk­li­gen, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"KÄR­LEK HAR ÅTER­UPP­STÅTT" Här är bil­den som har fått Hollywood att dra ef­ter an­dan. Skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Gar­ner ver­kar ha en tyd­lig bu­la un­der trö­jan – ett tec­ken på att hon och ex­ma­ken Ben Aff­leck sat­sar på fa­mil­jen igen. ” De kom­mer snart att gå ut med ny­he­ten”, sä­ger en käl­la om Jen­ni­fers gra­vi­di­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.