GIF­TER SIG MED EX­ET! COURTNEY COX ÅTERFÖRENAD MED JOHN­NY MCDAID

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

” Vän­ner”- stjär­nan Cour­te­ney Cox och John­ny Mcdaid är back on track! Stjär­nor­na har till och med satt på sig för­lov­nings­ring­ar­na igen.

Som­ma­ren 2014 förlovade sig skå­de­spe­lers­kan Cour­te­ney Cox, 51, med sång­a­ren John­ny Mcdaid, 39, men nå­got bröl­lop hann de in­te med. I slu­tet av för­ra året gjor­de de istäl­let slut och Cour­te­ney upp­gavs va­ra myc­ket led­sen. Men man ska in­te kas­ta in hand­du­ken för ti­digt – nu har pa­ret åter­före­nats!

– De kyss­tes öp­pet på en flyg­plats, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

BRÖL­LOP I HÖST

Den här gång­en slö­sar pa­ret ing­en tid. De upp­ges re­dan va­ra igång med att pla­ne­ra sitt kom­man­de bröl­lop. – De är förlovade igen. De kom­mer att gif­ta sig i höst, sä­ger käl­lan. En­ligt upp­gift ska bröl­lopsce­re­mo­nin hål­las på Ir­land, där John­ny har röt­ter. Men nå­got över­di­men­sio­ne­rat ar­range­mang kan vi nog in­te för­vän­ta oss. – Cour­te­ney vill ha ett låg­mält bröl­lop med runt 100 gäs­ter, sä­ger käl­lan.

SPECIALSKRIVEN SÅNG

Un­der­håll­ning­en på bröl­lops­fes­ten ver­kar dock bli nå­got utö­ver det van­li­ga.

– Ed She­e­ran ska upp­trä­da och John­ny ska sjunga en sång som han skri­vit till Cour­te­ney, sä­ger käl­lan.

Mer ro­man­tiskt än så blir det in­te!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DE HAR TA­GIT PÅ SIG RINGARNA IGEN" ” Vän­ner”- stjär­nan Cour­te­ney Cox och sång­a­ren John­ny Mcdaid gjor­de slut för­ra året, men nu har de hit­tat till­ba­ka till varand­ra. På nya bil­der syns pa­ret pus­sas och kra­mas öp­pet på en flyg­plats i Lon­don.

Nu går det un­dan i sväng­ar­na för det ny­gam­la pa­ret. ” De är förlovade igen”, sä­ger en käl­la.

Upp­brot­tet i slu­tet av 2015 upp­gavs hand­la om Cour­te­neys ovil­ja att läm­na USA för Stor­bri­tan­ni­en, där John­ny har sin bas. Nu ver­kar pa­ret ha löst si­na pro­blem.

Ed She­e­ran ska upp­trä­da på bröl­lo­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.