PANK & HEMLÖS!

MI­SCHA BAR­TON I KRIS

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, BULLS

Den for­na ” O. C.”- skå­di­sen Mi­scha Bar­ton hop­pa­des att dan­sa sig från Hol­ly­woods D- lis­ta he­la vägen till VIP- hyl­lan ge­nom sin med­ver­kan i tv- pro­gram­met ” Dan­ci­ng with the stars” – men come­bac­ken i ru­tan blev in­te rik­tigt vad hon tänkt sig.

Ef­ter fle­ra års tyst­nad dök Mi­scha Bar­ton, 30, plöts­ligt upp i ramp­lju­set ti­di­ga­re i år då det blev klart att hon skul­le med­ver­ka i tv- sho­wen ” Dan­ci­ng with the stars”. Skå­di­sen var dock den and­ra del­ta­ga­ren som tving­a­des läm­na täv­ling­en och fick i sam­band med det kri­tik bå­de för sin dans och för sitt di­vi­ga be­te­en­de. När ka­me­ror­na stäng­des av tog hon ut sin ils­ka back­stage.

– Hon var så him­la otrev­lig ef­ter att pro­gram­met tog slut, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Mi­scha ska ha hop­pats på att nya jobb­möj­lig­he­ter skul­le bör­ja dy­ka upp ef­ter pro­gram­met, men så blev det in­te och nu av­slö­jar när­stå­en­de till stjär­nan att hon är hemlös och i stort sett pank. Mi­scha har si­na till­hö­rig­he­ter i en res­väs­ka som hon för­va­rar i sin bil och so­ver på en kom­pis sof­fa.

SÄT­TER UPP EN FA­SAD

Skå­di­sen fick en­ligt upp­gift drygt två mil­jo­ner kro­nor för att med­ver­ka i ” Dan­ci­ng with the stars” – peng­ar som hon snart har gjort slut på. Men än­då fort­sät­ter stjär­nan att le­va som om hon ha­de obe­grän­sa­de till­gång­ar.

– Mi­scha sät­ter upp en fa­sad och till­bring­ar si­na da­gar på dy­ra ho­tell i Be­ver­ly Hills och Bel Air trots att hon in­te rik­tigt har råd med det, sä­ger en av hen­nes vän­ner en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

"HON LE­VER I FÖRNEKELSE"

Mi­scha hop­pa­de en­ligt upp­gift av tv- se­ri­en ” O. C.” på grund av att hon var ut­ar­be­tad och de­pri­me­rad och se­dan dess har det gått rakt ut­för bå­de kar­riär­mäs­sigt och privat. Nu oro­ar sig stjär­nans kom­pi­sar för att hon kom­mer att kol­lap­sa på nytt om hon in­te tar tag i sitt liv. – Hon le­ver i förnekelse. De se­nas­te åren har va­rit ett le­van­de hel­ve­te för hen­ne, men hon be­ter sig som om allt vo­re bra, sä­ger vän­nen.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R

"HON HAR SI­NA TILL­HÖ­RIG­HE­TER I EN RES­VÄS­KA" Se­dan Mi­scha Bar­ton hop­pa­de av den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en ” O. C.” sägs li­vet ha va­rit käm­pigt för skå­di­sen. För någ­ra må­na­der se­dan tac­ka­de hon ja till att med­ver­ka i ” Dan­ci­ng with the stars” och till­va­ron såg ut att va­ra på väg att vän­da. Stjär­nan blev dock snabbt ut­rös­tad och nu ska hon snart ha gjort av med al­la peng­ar hon fick för att va­ra med i sho­wen.

En­ligt vän­ner till Mi­scha är hon hemlös. Stjär­nan för­va­rar si­na till­hö­rig­he­ter i sin bil och so­ver på sof­fan hos en kom­pis.

Så­här såg det ut när Mi­scha med­ver­ka­de i ” Dan­ci­ng with the stars”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.