PLASTIKCHOCK!

ÄR DET DÄR DU, LIL’ KIM?

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

” Ligh­ters up”- rap­pa­ren Lil’ Kim vi­sa­de ny­li­gen upp ett dra­ma­tiskt för­änd­rat an­sik­te på so­ci­a­la me­di­er.

– Hur kan hon gö­ra så­här mot sig själv? skri­ver en per­son på Instagram.

Den 41- åri­ga ar­tis­ten Lil’ Kim choc­ka­de ny­li­gen si­na fans då hon la­de upp ett kol­lage med sel­fi­es på Instagram. Stjär­nan gick näm­li­gen knappt att kän­na igen.

– Det rå­der ing­en tve­kan om att hu­den har blekts, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Jen­ni­fer Le­vi­ne i Us Ma­ga­zi­ne och tilläg­ger att hon även tror att rap­pa­ren har gjort nå­got med ögo­nen.

– Kim mås­te ha ope­re­rat bort fett, skinn och väv­nad för att få den här nya ögon­for­men.

Många av fan­sen ra­sar över ar­tis­tens för­vand­ling.

– Den mörk­hy­a­de Lil’ Kim var per­fek­tion. Jag vet in­te vem den här kvin­nan är läng­re, skri­ver en per­son på Twit­ter.

– Det här kan in­te va­ra Lil’ Kim! Hur kan hon gö­ra så­här mot sig själv? skri­ver en an­nan på Instagram.

FLER OPE­RA­TIO­NER

Stjär­nans ex­tre­ma ut­se­en­de­för­vand­ling bör­ja­de re­dan för någ­ra år se­dan.

– Det ser ut som om hon har gjort en miss­lyc­kad nä­so­pe­ra­tion, läpp­för­sto­ring och fet­timplan­tat, sa plastik­ki­rur­gen Dr Sha­har då.

Lil’ Kim har själv er­känt vis­sa in­grepp. I en in­ter­vju 2005 be­rät­ta­de stjär­nan att hon ha­de ope­re­rat nä­san ef­ter att en våld­sam ex­pojk­vän ha­de bru­tit den.

DÅ­LIGT SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE

Rap­pa­ren har ti­di­ga­re be­rät­tat att hon har då­ligt själv­för­tro­en­de när det kom­mer till ut­se­en­det.

– Kil­lar har all­tid va­rit otrog­na mot mig med kvin­nor som har eu­ro­pe­iskt ut­se­en­de, sa hon då i tid­ning­en Newsweek och fort­sat­te:

– Du vet, ty­pen med långt hår. Rik­tigt vack­ra kvin­nor som fick mig att tän­ka ” Hur ska jag kun­na täv­la mot det?”. Att va­ra en van­lig mörk­hy­ad tjej var in­te bra nog.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HU­DEN HAR BLEKTS"

Det är svårt att tro att det här är sam­ma per­son, men det är fak­tiskt rap­pa­ren Lil’ Kim på bå­da bil­der­na. När stjär­nan ny­li­gen pos­ta­de fo­tot till väns­ter på so­ci­a­la me­di­er re­a­ge­ra­de hen­nes fans starkt. ” Jag vet in­te vem den här kvin­nan är läng­re”, skri­ver en per­son på Instagram.

Stjär­nans ut­se­en­de­för­vand­ling har på­gått länge. Så­här såg hon ut 2004…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.