OTRO­GEN PÅ GYM­MET!

BECKHAMS SVET­TI­GA SKANDAL

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det slu­tar ald­rig att stor­ma kring su­per­pa­ret Da­vid och Victo­ria Beck­ham. Nu har fot­bolls­spe­la­ren hit­tat ett nytt sätt att be­dra sin hust­ru på – han rag­gar me­dan han trä­nar!

Da­vid Beck­ham, 41, och hans 42- åri­ga hust­ru Victo­ria har va­rit ihop se­dan 90- ta­let och skan­da­ler­na har hag­lat över pa­ret se­dan dess. Den störs­ta kom 2004 när Da­vid var otro­gen mot Victo­ria med as­si­sten­ten Rebecca Loos. Sam­ti­digt kom det fram att den af­fä­ren inte var den en­da. Stjär­nan upp­gavs näm­li­gen ha haft ett gäng and­ra äls­ka­rin­nor. Nu kom­mer nya upp­gif­ter som ty­der på att rän­der­na ald­rig går ur. Da­vid ska ha hit­tat en ny stra­te­gi för att flör­ta med and­ra tje­jer.

– Han rag­gar på gym­met. Det är sär­skilt en söt bru­nett som han fått upp ögo­nen för, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

TRÄ­NAR OF­TA

En­ligt upp­gift har Da­vid bli­vit än­nu mer mån om att gå till gym­met se­dan den nya kvin­nan kom in i hans liv. Främst ska det va­ra un­der spin­ning­pas­sen som char­mof­fen­si­ven går igång för fot­bolls­hun­ken.

– Da­vid och bru­net­ten trä­nar bred­vid varand­ra och flör­tar in­nan, un­der och ef­ter var­je pass. Kvin­nan är i 30- års­ål­dern, smal och söt, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De pra­tar och skrat­tar he­la ti­den. Han har till och med frå­gat om de ska hit­ta på nå­got ef­ter gym­met nå­gon dag.

VICTO­RIA KOM DIT

Skils­mäs­so­ryk­te­na har cir­ku­le­rat kring Da­vid och Victo­ria i många år. De nya upp­gif­ter­na kan va­ra döds­stö­ten för stjär­nor­na.

– Victo­ria är säl­lan på gym­met, men en gång kom hon dit och be­ted­de sig il­la. Hon kas­ta­de mör­dan­de blic­kar på den and­ra kvin­nan, sä­ger käl­lan.

"HAN HAR FÅTT UPP ÖGO­NEN FÖR EN SÖT BRU­NETT"

Nu kri­sar det mel­lan Da­vid och Victo­ria Beck­ham igen! En­ligt upp­gift ska Da­vid näm­li­gen ha be­dra­git sin hust­ru med en an­nan kvin­na – på gym­met.

Victo­ria ska ha kom­mit på Da­vid med att flör­ta med den okän­da kvin­nan när hon dök upp oan­mäld på ett av stjär­nans spin­ning­pass. ” Hon kas­ta­de mör­dan­de blic­kar”, sä­ger en käl­la. Drama!

De här bil­der­na vi­sar hur Da­vid läm­nar trä­ning­en ihop med en okänd bru­nett. En­ligt upp­gift kan det va­ra hon som är an­led­ning­en till att den for­ne fot­bolls­stjär­nan bör­jat be­sö­ka gym­met än­nu fli­ti­ga­re än van­ligt på sisto­ne.

Becks ver­kar i al­la fall gil­la vad han ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.