EF­TER TYGAS MÅNGA OTROHETSSVEK MOT KY­LIE NU ÄR DET SLUT!

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Ef­ter ota­li­ga otro­hets­ryk­ten har ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Ky­lie Jen­ner gjort slut med rap­pa­ren Ty­ga.

– Hon kun­de inte li­ta på ho­nom, sä­ger en käl­la.

Ky­lie Jen­ner, 18, och Ty­ga, 26, bör­ja­de dej­ta 2014, men det dröj­de fle­ra må­na­der in­nan de gick ut med sitt för­hål­lan­de of­fent­ligt. Pa­ret sa­des vil­ja vän­ta med att be­kräf­ta kär­le­ken tills att Ky­lie bli­vit myn­dig. Se­dan dess har de­ras re­la­tion va­rit minst sagt stor­mig – och nu har Ky­lie fått nog. Hon har dum­pat rap­pa­ren och den här gång­en ska det va­ra för gott.

– Vi är bå­da fo­ku­se­ra­de på vå­ra eg­na liv nu och ibland fun­ge­rar det helt en­kelt inte, kom­men­te­ra­de Ty­ga ny­li­gen upp­brot­tet en­ligt saj­ten TMZ. Det sägs dock inte va­ra he­la san­ning­en…

FLE­RA KVIN­NOR

Den störs­ta an­led­ning­en till att re­a­li­ty­stjär­nan gjor­de slut med rap­pa­ren ska ha va­rit att Ty­ga ryk­tats va­ra otro­gen fle­ra gång­er.

– Att en kvin­na häv­da­de att hon ha­de le­gat med Ty­ga var il­la nog, men det blev all­de­les för många kvin­nor för att Ky­lie skul­le kun­na ig­no­re­ra det, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

– Gång på gång kän­de hon att hon inte kun­de li­ta på Ty­ga, sä­ger en an­nan käl­la en­ligt tid­ning­en Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Han ljög hen­ne rakt upp i an­sik­tet fler­ta­let gång­er och hon or­ka­de inte med det läng­re.

"HON HAR FÅTT NOG" Un­der knappt två år har re­a­li­ty­stjär­nan Ky­lie Jen­ner och Ty­ga haft ett stor­migt av- och på- för­hål­lan­de. Men nu ver­kar den dra­ma­tis­ka kär­leks­sa­gan va­ra över, Ky­lie sägs näm­li­gen ha dum­pat rap­pa­ren en gång för al­la.

En­ligt upp­gift fick Ky­lie nog av al­la otro­hets­ryk­ten som sur­rat runt Ty­ga un­der de­ras för­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.