KALAS FÖR ARVTAGERSKANS ARVTAGARE NICKY HILTONS LYX­I­GA BABYSHOWER!

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Ro­sa bal­long­er, vi­ta ro­sor och glam­mi­ga Hol­ly­wood­ba­bes var grund­kom­po­nen­ter­na för Nicky Hiltons stor­slag­na babyshower ny­li­gen. Häng med på stjär­nans oföd­da dot­ters förs­ta fest!

Arv­ta­gers­kan Nicky Hil­ton, 32, har levt i lyx och gla­mour se­dan hon föd­des – och det ver­kar som om hen­nes kom­man­de dot­ter går en lik­nan­de upp­växt till mö­tes. Ny­li­gen fi­ra­des Nickys gra­vi­di­tet med en rejäl babyshower och al­la hen­nes vä­nin­nor var på plats!

– Allt var su­per­lyx­igt, skri­ver saj­ten Bri­des.

FEST I TRÄD­GÅR­DEN

Nicky och hen­nes mil­jar­där till ma­ke Ja­mes Rot­h­schild gick ut med be­bis­ny­he­ten ti­di­ga­re i år och har se­dan dess även av­slö­jat att de vän­tar en dot­ter. Te­mat för ba­bysho­wern var ” It’s a girl” och fest­lig­he­ter­na hölls i fa­mil­jens träd­gård.

– Be­bi­sen fick mas­sor av dy­ra pre­sen­ter, bland an­nat en li­ten ro­sa de­sig­nerklän­ning, sä­ger en käl­la.

PA­RIS VAR PÅ PLATS

En av gäs­ter­na var såklart Nickys 35- åri­ga sto­ra­sys­ter Pa­ris, som fli­tigt de­la­de med sig av bil­der från ka­la­set på Instagram.

– Min sys­ter är den vack­ras­te gra­vi­da kvin­nan nå­gon­sin. Hon ski­ner, skri­ver hon i en bild­text och fort­sät­ter:

– Bar­net kom­mer att va­ra så gul­ligt. Jag ser fram emot att bli mos­ter för förs­ta gång­en.

"BE­BI­SEN FICK MAS­SOR AV DY­RA PRE­SEN­TER" Gul­lig­he­ten viss­te inga grän­ser när arv­ta­gers­kan Nicky Hil­ton ny­li­gen ställ­de till med babyshower hem­ma i träd­går­den.

Sto­ra­syr­ran Pa­ris var såklart på plats för att fi­ra. På Instagram de­la­de hon glatt med sig av bil­der från det my­si­ga – och lyx­i­ga! – ka­la­set.

Syst­rar­nas 60- åri­ge pap­pa Ri­chard upp­ges va­ra myc­ket tag­gad på att bli mor­far för förs­ta gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.