MA­RY- KA­TE VÄN­TAR BARN MED 46- ÅRI­GE OLIVIER

SYS­TERN ASHLEY ÄR INTE GLAD

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Ba­bylyc­ka! ” Hu­set fullt”- stjär­nan Ma­ryKa­te Ol­sen ska bli mam­ma. Hon vän­tar barn ihop med ma­ken Olivier Sar­kozy. Men Ma­ry- Ka­tes sys­ter Ashley är inte glad, hon är näm­li­gen ing­et fan av Olivier.

Det ver­kar som om mo­de­pro­fi­len Ma­ry- Ka­te Ol­sen, 29, blir den förs­ta av Ol­sen- tvil­ling­ar­na som bil­dar fa­milj. Den bli­van­de pap­pan är ma­ken Olivier Sar­kozy, 46. Pa­ret har än­nu inte be­kräf­tat upp­gif­ter­na själ­va, men gra­vid­teck­nen är tyd­li­ga. När Ma­ry- Ka­te ny­li­gen gick på en ef­ter­fest till Met- ga­lan av­stod hon från bå­de al­ko­hol och rök­ning, nå­got som hon annars inte tackar nej till.

– Vi bör­ja­de al­la und­ra om hon dol­de en be­bis­bu­la un­der sin over­si­ze­a­de kap­pa, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Star.

"EN FAN­TAS­TISK MAM­MA"

Olivier och Ma­ry- Ka­te har va­rit till­sam­mans se­dan 2010 och gif­te sig i no­vem­ber för­ra året. De ska ha pra­tat om att skaf­fa barn länge.

– Olivier viss­te ti­digt att han vil­le bil­da fa­milj med hen­ne, men Ma­ry- Ka­te var li­te tvek­sam först. Hon har fullt upp med sin kläd­kol­lek­tion, sä­ger käl­lan.

Nu ver­kar det allt­så som om stjär­nan har änd­rat in­ställ­ning och en­ligt upp­gift be­ror det på Oli­vi­ers barn Ju­li­en, 14, och Mar­got, 12.

– Ma­ry- Ka­te tar sin roll som styv­mam­ma till dem på störs­ta all­var. Ge­nom att ta hand om Ju­li­en och Mar­got har hon lärt sig myc­ket om hur det är att va­ra för­äl­der. Det rå­der ing­en tve­kan om att hon kom­mer att bli en fan­tas­tisk mam­ma, sä­ger in­si­dern.

VILL VA­RA HÄLSOSAM

Det finns dock smolk i gläd­je­bä­ga­ren: Ma­ry- Ka­tes sys­ter Ashley sägs inte va­ra glad över be­bis­ny­he­ter­na ef­tersom hon ald­rig har tyckt om Olivier. Ma­ry- Ka­te strun­tar dock i sin tvil­lings åsik­ter. Nu änd­rar hon livsstil för den kom­man­de be­bi­sens skull.

– Hon har sagt hej­då till al­ko­hol, ci­ga­ret­ter och kaf­fe, Dess­utom ska hon trä­na yo­ga och ae­ro­bics. Hen­nes främs­ta prioritering just nu är att va­ra hälsosam, sä­ger in­si­dern.

"GRA­VID­TECK­NEN ÄR TYD­LI­GA" Bå­de läng­den och ål­ders­skill­na­den mel­lan Ma­ry Ka­te Ol­sen och ma­ken Olivier Sar­kozy är stor, men kär­le­ken är blind sägs det och nu vän­tar pa­ret en­ligt upp­gift sitt förs­ta barn till­sam­mans.

Gra­vidryk­tet star­ta­de när Ma­ry- Ka­te dök upp på en ef­ter­fest till Met- ga­lan till­sam­mans med tvil­ling­sys­tern Ashley. ” Vi bör­ja­de al­la und­ra om hon dol­de en be­bis­bu­la un­der sin over­si­ze­a­de kap­pa”, sä­ger en in­si­der.

Olivier och Ma­ry- Ka­te har va­rit till­sam­mans se­dan 2010 och ska länge ha pra­tat om att skaf­fa barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.