RE­DAN SLUT MEL­LAN KRIS­TEN STEWART & SOKO DUMPADE FLICK­VÄN­NEN FÖR EXET!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Un­der­bart är kort, all­de­les för kort. I al­la fall om du frå­gar Kris­ten Ste­warts flick­vän Step­ha­nie ” Soko” So­kolin­ski som ny­li­gen blev dum­pad av ” Twi­light”- stjär­nan ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der.

Imars bör­ja­de Kris­ten Stewart, 26, dej­ta den frans­ka sing­er- song­wi­tern Step­ha­nie ” Soko” So­kolin­ski, 30. Pa­ret var inte räd­da för att vi­sa sin kär­lek of­fent­ligt, och Soko hann ut­ta­la sig of­fent­ligt om sin ny­för­äls­kel­se.

– Jag är väl­digt, väl­digt, väl­digt för­äls­kad och lyck­lig över för­hål­lan­det, har sång­ers­kan sagt en­ligt W Ma­ga­zi­ne.

Men nu har det plöts­ligt ta­git slut mel­lan de bå­da stjär­nor­na.

AND­RA KVIN­NOR PÅ G

Då Kris­ten och Soko bör­ja­de dej­ta ha­de Kris­ten ba­ra va­rit sing­el i ett drygt halv­år ef­ter att ha gjort slut med den for­na as­si­sten­ten Ali­cia Car­gi­le, som hon var ihop med i ung­e­fär ett år. En­ligt upp­gift var det just Ali­cia som var en av anledningarna till att Kris­ten läm­na­de Soko. Ba­ra dagar ef­ter att för­hål­lan­det var över sågs näm­li­gen Kris­ten och Ali­cia på en kaf­fe­dejt till­sam­mans, och på Can­nes­fes­ti­va­len höll Kris­ten och Ali­cia hand fram­för ka­me­ror­na.

Men in­tri­ger­na tar inte slut där – det sägs även att Kris­ten är in­tres­se­rad av Mi­ley Cyrus ex, mo­del­len Stella Max­well, 25. De sågs fes­ta ihop ef­ter Met­ga­lan ny­li­gen.

Vi får se var det här slu­tar!

"DE SÅGS FES­TA IHOP" Kris­ten Stewart och flick­vän­nen Step­ha­nie ” Soko” So­kolin­ski har gjort slut. Du­on träf­fa­des i mars men re­dan nu är det allt­så över.

Ryk­ten sä­ger att Kris­ten sak­na­de exet Ali­cia Car­gi­le. Ba­ra dagar ef­ter att hon och Soko gjort slut sågs Kris­ten och Ali­cia på kaf­fe­dejt.

Kris­ten sa­des ock­så bli myc­ket när­gång­en med Mi­ley Cyrus ex Stella Max­well un­der en ef­ter­fest till Met- ga­lan ny­li­gen. Här syns bå­da när de läm­nar en lo­kal till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.