"SURI ÄR BE­SATT AV ON­DA AN­DAR"

TOM CRU­I­SES NYA SJU­KA TE­O­RI

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­NIE LUAP FO­TO: IBL- AOP

Det ver­kar inte fin­nas någ­ra grän­ser för hur un­der­ligt Tom Cru­i­se be­ter sig. Nu ska stjär­nan en­ligt upp­gift ha kom­mit på en ny – rik­tigt ga­len – idé om dot­tern Suri.

Tom Cru­i­se, 53, och hans ti­o­å­ri­ga dot­ter Suri har ing­en bra re­la­tion. En­ligt upp­gift har skå­de­spe­la­ren inte träf­fat flic­kan på näs­tan tre år. Nu kom­mer en för­kla­ring till var­för och det he­la ver­kar mer skru­vat än nå­gon­sin!

– Tom har fått för sig att Suri är be­satt av on­da an­dar, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

ÄR HJÄRNTVÄTTAD

Den hän­giv­ne sci­en­to­lo­gi- an­häng­a­ren ska nu va­ra fast besluten att dri­va de mör­ka kraf­ter­na ur sin dot­ter med hjälp av en ex­or­cist, nå­got som Su­ris mam­ma Ka­tie Hol­mes, 37, en­ligt upp­gift inte kom­mer att tillå­ta. Sci­en­to­lo­gins ledare Da­vid Misca­vi­ge, 56, ska va­ra den som lig­ger bakom Toms nya fix idé.

– Tom har bli­vit hjärntvättad. Da­vid har ban­kat in i Toms hu­vud att Suri inte är nå­gon bra dot­ter, att hon har bli­vit in­ta­gen av en ond kraft, sä­ger käl­lan.

VILL HA TILL­BA­KA HEN­NE

En­ligt upp­gift är Tom be­redd att gö­ra vad som helst för att Suri ska ac­cep­te­ras av hans kyr­ka, så att han kan åter­upp­ta kon­tak­ten med sitt barn.

– För ho­nom är kyr­kans ord lag och han ly­der Da­vids mins­ta vink, men han sak­nar Suri. Han vill att hon ska åter­vän­da till sci­en­to­lo­gin så att de kan va­ra till­sam­mans, sä­ger käl­lan.

För­hopp­nings­vis lyc­kas mam­ma Ka­tie hål­la sin dot­ter långt bor­ta från Tom och hans galna idéer!

"HAN VILL TA HJÄLP AV EN EX­OR­CIST"

Tom Cru­i­se är känd för att ha li­te kons­ti­ga idéer ibland, men det se­nas­te på­hit­tet måste va­ra det knäp­pas­te hit­tills. Skå­de­spe­la­ren har näm­li­gen fått för sig att hans ti­o­å­ri­ga dot­ter Suri är be­satt av on­da de­mo­ner. Det ska va­ra en av anledningarna till att Tom inte har träf­fat Suri på näs­tan tre år.

Su­ris mam­ma tilli­ka Toms ex­fru Ka­tie Hol­mes upp­ges va­ra myc­ket upp­rörd över Toms se­nas­te an­kla­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.