NU VILL ZAC HA TILL­BA­KA VA­NES­SA

NY­BLIV­NE SING­ELN SLÖ­SAR ING­EN TID

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Va­nes­sa Hud­gens var Zac Efrons förs­ta kär­lek. Nu har skå­dishun­ken sik­tet in­ställt på att vin­na hen­nes hjär­ta på nytt.

Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan Zac Efron, 28, gjor­de slut med jämn­å­ri­ga flick­vän­nen Sa­mi Mi­ro ef­ter drygt ett års dej­tan­de. Nu kom­mer upp­gif­ter om att skå­de­spe­la­ren ha­de en bak­tan­ke med upp­brot­tet – han vill vin­na till­ba­ka ex­flick­vän­nen Va­nes­sa Hud­gens, 27, som han en­ligt upp­gift be­skri­ver som sin själs­frän­de.

VAR IHOP I FEM ÅR

Va­nes­sa och Zac träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” High school mu­si­cal” och var ett av Hol­ly­woods ab­so­lut sö­tas­te par i fem år in­nan de gjor­de slut 2010. Se­dan dess har bå­da två haft fle­ra and­ra för­hål­lan­den, men en­ligt upp­gift ska fram­förallt Zac ha haft pro­blem att glöm­ma sin förs­ta kär­lek. – Han har ald­rig gett upp hop­pet om en återförening, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Det finns dock ett pro­blem: Va­nes­sa är inte sing­el.

RING­ER HE­LA TI­DEN

I slu­tet av 2011 träf­fa­de Va­nes­sa skå­de­spe­la­ren Aus­tin But­ler, idag 24, och in­led­de ett för­hål­lan­de med ho­nom. En­ligt upp­gift är stjär­nans nya pojk­vän allt an­nat än glad över Va­nes­sas nära re­la­tion med exet.

– Aus­tin är trött på att Zac ring­er Va­nes­sa he­la ti­den. Han är över­ty­gad om att Zac vill för­stö­ra för­hål­lan­det, sä­ger käl­lan.

Nog för att det är tas­kigt gjort av Zac, men vi fat­tar att han har svårt att kom­ma över sin ” high school mu­si­cal sweet­he­art”!

"HAN HAR ALD­RIG GETT UPP HOP­PET" … näm­li­gen ton­års­kär­le­ken Va­nes­sa Hud­gens!

Nu har du chan­sen, gul­let! Skå­dishun­ken Zac Efron blev ny­li­gen sing­el, men har re­dan sik­tet in­ställt på sin näs­ta flick­vän. En­ligt upp­gift vill han vin­na till­ba­ka en gam­mal flam­ma…

Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan för­hål­lan­det med Sa­mi Mi­ro tog slut, men det hind­rar inte Zac.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.