GWYNETH & BRAD FLYT­TAR IHOP!

STJÄR­NAN HAR KÖPT LYXVILLA I L. A.

Veckans NU! - - MIX - Av: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

nda se­dan Gwyneth Pal­trow, 43, ” med­ve­tet se­pa­re­ra­de” från ex­ma­ken Chris Martin, 39, som­ma­ren 2014 har de va­rit vän­ner. Li­te för go­da vän­ner, har en del trott och spått att de åte­ri­gen ska bli ett par. Gwyneth och Chris har barnen App­le, 11, och Mo­ses, 10, till­sam­mans och har där­för i prin­cip bott gran­nar i Los Ang­e­les för att var­dags­li­vet ska va­ra smi­di­ga­re. Men nu tar Gwyneth det sto­ra ste­get med nye pojk­vän­nen till­li­ka tv- pro­du­cen­ten Brad Fal­chuk, 45.

MEN­TALT RE­DO

Gwyneth har köpt en lyxvilla i San­ta Bar­ba­ra för ung­e­fär fyr­tio mil­jo­ner kro­nor, där en­ligt upp­gift bå­de hon och Brad ska bo.

– Taj­ming­en är rätt för Gwyneth. Hon har va­rit men­talt re­do att gå vi­da­re från Chris en läng­re tid, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Heat och fort­sät­ter:

– Såklart kom­mer de all­tid att fin­nas i varand­ras liv på grund av barnen, men hon tyc­ker att flyt­ten in­ne­bär en nystart.

Chris i sin tur har ock­så köpt nytt, en ung­karlslya i Ma­li­bu för dry­ga 140 mil­jo­ner spänn. Slu­tet gott, all­ting gott!

Änt­li­gen tar de ste­get – Gwyneth Pal­trow och kär­le­ken Brad Fal­chuk flyt­tar ihop. Gwyn har en­ligt upp­gift köpt ett stort hus i Los Ang­e­les där de bå­da ska bo.

"TAJ­MING­EN ÄR RÄTT"

Gwyneth Pal­trow och pojk­vän­nen Brad Fal­chuk tar näs­ta steg i re­la­tio­nen och flyt­tar nu ihop.

… som här, då de läm­nar en flyg­plats i Los Ang­e­les.

Brad och Gwyneth är pri­va­ta och för­sö­ker und­vi­ka att fång­as på bild ihop…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.