GARNER & AFFLECK GIF­TER OM SIG

BENNIFER ÄR BACK ON TRACK

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Skilsmässan mel­lan Ben Affleck och Jen­ni­fer Garner blev of­fent­lig för­ra som­ma­ren, men nu ver­kar histo­ri­en än­då få ett lyck­ligt slut.

Det har gått näs­tan ett år se­dan Ben Affleck, 43, och Jen­ni­fer Garner, 44, gick ut med att de skul­le skil­jas. Strax där­ef­ter kom det fram att Ben ha­de gjort som många and­ra Hol­ly­wood­män och va­rit otrogen mot sin hust­ru med barn­flic­kan.

– Det finns ing­en åter­vän­do nu, sa en käl­la då en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

BOR IHOP

Men se­dan dess har myc­ket för­änd­rats. Ben och Jen­ni­fer har fort­satt att um­gås och bor en­ligt upp­gift fort­fa­ran­de ihop i sin lyx­vil­la i Los Ang­e­les. Den of­fi­ci­el­la för­kla­ring­en har va­rit att de hål­lit sams för bar­nens skull, men en­ligt upp­gift hit­ta­de stjär­nor­na till­ba­ka till kär­le­ken ti­di­ga­re i år.

– Nu har de be­stämt sig för att för­nya si­na äk­ten­skaps­löf­ten. Kanske kom­mer det att ske re­dan i som­mar, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

GRA­VID IGEN

Ben och Jen­ni­fer träf­fa­des 2004 och gif­te sig strax där­på. De fick tre barn ihop – Vi­o­let, 10, Se­rap­hi­na, 7, och Samu­el, 4 – in­nan för­hål­lan­det bör­ja­de kna­ka i fo­gar­na för någ­ra år se­dan. Ny­li­gen bör­ja­de ryk­ten cir­ku­le­ra om att Jen skul­le va­ra gra­vid med ett fjär­de barn. Kanske är det där­för stjär­nor­na väl­jer att bli man och hust­ru på nytt?

Skå­de­spe­lar­pa­ret Ben Affleck och Jen­ni­fer Garner an­sök­te om skilsmässa för ett år se­dan. Nu ver­kar det som att de har hit­tat till­ba­ka till kär­le­ken – och ska för­nya si­na äk­ten­skaps­löf­ten. "DET KOM­MER ATT SKE RE­DAN I SOM­MAR"

På sisto­ne har Ben och Jen setts ihop allt mer. De här bil­der­na togs ny­li­gen un­der en ro­man­tisk dejt på ett café i Hol­ly­wood.

Stjär­nor­na tiss­la­de och tass­la­de. Kanske pra­ta­de de om fram­ti­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.