KYLIE DEJTAR RE­DAN NY RAP­PA­RE

HEJDÅ TYGA!

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Om man är en av värl­dens mest kän­da per­so­ner be­hö­ver man in­te va­ra sing­el länge ef­ter ett upp­brott. Kylie Jen­ner, som ny­li­gen gjor­de slut med rap­pa­ren Tyga, ver­kar re­dan kär och ga­len igen.

Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan re­a­li­ty­stjär­nan Kylie Jen­ner, 18, gjor­de slut med sin rap­pan­de pojk­vän Tyga, 25, ef­ter två år till­sam­mans – men Kylie slö­sar ing­en tid. Stjär­nan upp­ges re­dan ha skaf­fat en ny kil­le, som ock­så är rap­pa­re. Den 22- åri­ge ka­na­den­sis­ke ar­tis­ten Ja­hron Ant­ho­ny Brat­h­wai­te, mer känd un­der ar­tist­nam­net Par­tynext­do­or, ska va­ra den som får Ky­li­es hjär­ta att slå hår­da­re i som­mar.

– De­ras för­hål­lan­de bör­ja­de plöts­ligt, men det känns rätt för bå­da, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

STORMIGT FÖR­HÅL­LAN­DE

Ky­li­es re­la­tion med sju år äld­re Tyga var stor­mig och så­här i ef­ter­hand ska Kylie ha in­sett att hon in­te borde ha va­rit ihop med ho­nom alls.

– Nu när hon träf­fat Ja­hron in­ser hon hur en pojk­vän ska va­ra egent­li­gen. De är en per­fekt match­ning och ål­ders­skill­na­den är in­te li­ka stor den här gång­en, sä­ger käl­lan.

HÅNADE STJÄR­NOR­NA

Det är in­te ba­ra Kylie som tyc­ker att den nya pojk­vän­nen är bätt­re än den gam­la. Även hen­nes mam­ma och syst­rar upp­ges va­ra lät­ta­de över att strul­pel­len Tyga är ute ur bil­den.

– De tyck­te all­tid att Tyga var för gam­mal för Kylie, sä­ger käl­lan.

Ny­li­gen la Par­tynext­do­or upp en bild på Instagram som mer el­ler mind­re be­kräf­tar re­la­tio­nen med Kylie. Den fö­re­ställ­de de­ras ar­mar bred­vid varand­ra när de jäm­för­de si­na dy­ra kloc­kor. Strax där­ef­ter la Tyga upp en bild på sin egen en­sam­ma arm.

– Han vil­le helt klart hå­na Kylie och hen­nes nya kil­le, sä­ger käl­lan.

"DET KÄNNS RÄTT FÖR BÅ­DA"

Kylie Jen­ner hann in­te va­ra sing­el länge ef­ter upp­brot­tet från pojk­vän­nen Tyga. Nu upp­ges den 18- åri­ga stjär­nan ha hit­tat en ny rap­pa­re att hång­la med – näm­li­gen den ka­na­den­sis­ke ar­tis­ten Ja­hron Ant­ho­ny Brat­h­wai­te, mer känd un­der sitt ar­tist­namn Par­tynext­do­or.

Ny­li­gen gjor­de Kylie och Ja­hron sin re­la­tion of­fent­lig ge­nom att pub­li­ce­ra det här på Instagram. Ing­et sä­ger ” vi är ihop” 2016 som att läg­ga upp kryp­tis­ka bil­der på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.