ROB ÄR IN­TE PAP­PA TILL BAR­NET

BLAC CHYNAS MÖR­KA HEM­LIG­HET AVSLÖJAD

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Just när vi trod­de att re­la­tio­nen mel­lan Rob Kar­dashi­an och Blac Chy­na in­te kun­de bli mer dra­ma­tisk kom­mer ny­he­ten som kan kros­sa de­ras fram­tids­pla­ner helt. Som van­ligt är det Robs mam­ma Kris Jen­ner som är upp­rorsma­ka­re.

För någ­ra vec­kor se­dan kom be­ske­det som över­ras­ka­de he­la Hol­ly­wood: Rob Kar­dashi­an, 29, och Blac Chy­na, 28, vän­tar barn. All­ra mest choc­ka­de över ny­he­ten blev Robs kän­da fa­milj, som en­ligt upp­gift in­te stöt­tar för­hål­lan­det och tyc­ker att pa­ret går all­de­les för fort fram. Nu ska Robs mam­ma Kris Jen­ner, 60, ha över­ta­lat sin son att ge­nom­fö­ra ett fa­der­skaps­test för att hon tviv­lar på att han är pap­pa till bar­net.

– Kris har ald­rig li­tat på Blac Chy­na och miss­tän­ker att hon ba­ra är ihop med Rob för att kom­ma åt hans peng­ar, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Kris blev ra­san­de när hon fick re­da på gra­vi­di­te­ten. Hon tror att det ba­ra är ett sätt för Blac Chy­na att snär­ja Robs för­mö­gen­het för gott.

VAR OTROGEN

Blac Chy­na och den okän­de man­nen ska ha haft oskyd­dat sex tre gång­er un­der en re­sa till Trini­dad, som äg­de rum pre­cis un­der den ti­den som stjär­nan ska ha bli­vit gra­vid. – Det pas­sar bra in på hur långt gång­en Blac Chy­na är i sin gra­vi­di­tet. Nu åter­står att se vad fa­der­skaps­testet vi­sar, sä­ger en käl­la. Dra­ma­tiskt vär­re!

"KRIS BLEV RA­SAN­DE NÄR HON FICK VE­TA"

Re­la­tio­nen mel­lan Rob Kar­dashi­an och Blac Chy­na har gått i re­kord­fart. In­om lop­pet av någ­ra må­na­der har stjär­nor­na hun­nit flyt­ta ihop, för­lo­va sig och pla­ne­ra för en fa­milj ihop.

… men nu kom­mer upp­gif­ter om att det in­te alls är ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan som är pap­pa till den fö­re det­ta strip­pans be­bis.

Robs mam­ma Kris Jen­ner krä­ver nu att ett fa­der­skaps­test ge­nom­förs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.