RE­DAN KRIS FÖR MI­LEY & LI­AM

"DE BRÅKAR HE­LA TI­DEN"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Sång­ers­kan Mi­ley Cyrus och skå­di­sen Li­am Hemsworth åter­före­na­des ti­di­ga­re i år – men har re­dan bör­jat gå varand­ra på ner­ver­na!

Su­per­pa­ret Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, må ha bli­vit äld­re och klo­ka­re se­dan för­ra gång­en de var ihop, men det hind­rar in­te stjär­nor­na från att brå­ka in­ten­sivt. En­ligt upp­gift ska Mi­ley va­ra ra­san­de över att Li­am vill hål­la de­ras pånytt­föd­da re­la­tion bor­ta från of­fent­lig­he­ten.

– Hon tror att han skäms över hen­ne, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

BLEV IHOP IGEN

Det var i slu­tet av för­ra året som Mi­ley och Li­am hit­ta­de till­ba­ka till varand­ra ef­ter att ha levt isär i två år. Se­dan dess har stjär­nor­na gjort spo­ra­dis­ka fram­trä­dan­den ihop, men of­tast hål­lit sig bor­ta från fans och ny­fik­na pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer. An­led­ning­en upp­ges va­ra att Li­am vill hål­la en läg­re pro­fil än för­ra gång­en de var ihop mel­lan 2009 och 2013. Men Mi­ley – som är känd för att va­ra en väl­digt öp­pen per­son – upp­ges in­te gilla pojk­vän­nens stra­te­gi. Nu kan he­la för­hål­lan­det va­ra ho­tat.

– Mi­ley och Li­am bråkar he­la ti­den. De är av och på he­la ti­den och det är svårt för de­ras fa­mil­jer och vän­ner att ve­ta vad som gäl­ler ef­tersom de­ras re­la­tion för­änd­ras he­la ti­den, sä­ger käl­lan.

TILL­BRING­AR TID ISÄR

Ti­di­ga­re i år flyt­ta­de Mi­ley in hos Li­am och tog på sig för­lov­nings­ring­en igen. Men på sisto­ne ska sång­ers­kan istäl­let ha till­bring­at mer tid i sitt eget hem i Hol­ly­wood.

– Mi­ley so­ver hos Li­am var­je natt, men hål­ler sig un­dan på da­gar­na. Hon för­står hans stånd­punkt men hon är in­te li­ka pri­vat som han så det blir myc­ket tjafs mel­lan dem, sä­ger käl­lan.

"MI­LEY TROR ATT HAN SKÄMS ÖVER HEN­NE"

Det har re­dan upp­stått trub­bel i Li­am Hemsworth och Mi­ley Cyrus lilla pa­ra­dis. Stjär­nor­na upp­ges näm­li­gen ha väl­digt de­la­de åsik­ter vad som är okej och in­te i en re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.