… MEN SEXET ÄR I AL­LA FALL BRA!

Veckans NU! - - MIX -

Mel­lan si­na pas­sio­ne­ra­de bråk hin­ner Mi­ley och Li­am med en och an­nan ses­sion i säng­kam­ma­ren. En­ligt upp­gift är det stjärnornas he­ta sex­liv som hål­ler re­la­tio­nen vid liv trots att de är så oli­ka som per­so­ner. – De har väl­digt vilt sex och pro­var det mesta! Li­am kom­mer ald­rig att få det li­ka bra med nå­gon an­nan tjej, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"HAN VILL HÅL­LA EN LÅG PRO­FIL" Och att hål­la sig bor­ta från of­fent­lig­he­ten är som be­kant in­te alls Mi­leys stil. Nu ska hon ha fått för sig att Li­am skäms över hen­ne. Men nu ver­kar det allt­så som om de gam­la pro­ble­men är till­ba­ka för stjär­nor­na. Mi­ley stör sig näm­li­gen på att Li­am är så hem­lig­hets­full. För­hopp­nings­vis lö­ser stjär­nor­na si­na pro­blem – vi vill in­te ha ett till li­ka sorg­ligt upp­brott som 2013!

Li­am ska ha be­stämt sig för att hål­la sitt och Mi­leys för­hål­lan­de helt bor­ta från of­fent­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.