"KIM TAP­PA­DE TIO KI­LO ÖVER EN NATT"

NYBLIVNA MAMMANS VIKTCHOCK

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Un­der gra­vi­di­te­ten med Saint för­ra året väg­de Kim Kar­dashi­an över 90 ki­lo. Se­dan dess har det hänt en hel del med stjär­nans kropp.

Det har gått ett halv­år se­dan Kim Kar­dashi­an, 35, föd­de sin och 39- åri­ge ma­ken Ka­nye Wests son Saint. Se­dan dess har re­a­li­ty­stjär­nan job­bat sten­hårt för att få till­ba­ka sin världs­kän­da timglas­fi­gur. Nu upp­ges Kim ha bli­vit så smal att hen­nes vän­ner bör­jat oroa sig.

– Hon har gått ner ex­tremt myc­ket i vikt på kort tid, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

NÅTT SIN MÅLVIKT

Det ska in­te ba­ra va­ra trä­ning och häl­so­sam kost som lig­ger bakom Kims kropps­för­vand­ling. En­ligt upp­gift ska hon ha lagt sig un­der kni­ven för att bli av med si­na gra­vi­di­tets­ki­lon så fort som möj­ligt.

– Kim tap­pa­de tio ki­lo över en natt. Det kan in­te ha skett na­tur­ligt, sä­ger käl­lan. På Snapchat har stjär­nan de­lat med sig av sin vikt­re­sa. Ny­li­gen la Kim upp en bild på en våg som vi­sa­de att hon väg­de 60 ki­lo – hen­nes målvikt. Då ha­de hon tap­pat 30 ki­lo se­dan hon var gra­vid.

– Men hon är fort­fa­ran­de in­te nöjd. Hon kom­mer att fort­sät­ta ban­ta, sä­ger käl­lan.

EX­TRE­MA ME­TO­DER

För­u­tom fett­sug­ning­en har Kim en­ligt upp­gift an­vänt sig av yt­ter­li­ga­re ex­tre­ma me­to­der för att upp­nå ett mer slim­mat ut­se­en­de. Bland an­nat ska hon ha be­sökt en tand­lä­ka­re för att dra ut två tän­der längst bak i mun­nen.

– Det gjor­de hen­nes käk­par­ti mind­re brett så att hon ser sma­la­re ut, sä­ger en käl­la.

Ny­li­gen vi­sa­de Kim upp sin nya nät­ta fi­gur i en tajt svart klän­ning. Ögon­vitt­nen kun­de in­te lå­ta bli att tit­ta på stjär­nan.

– Hon är mind­re än nå­gon­sin, sä­ger en käl­la.

Kim Kar­dashi­an har verk­li­gen fått till­ba­ka sin timglas­fi­gur ef­ter föd­seln av so­nen Saint i de­cem­ber för­ra året. En­ligt upp­gift har stjär­nan va­rit be­satt av att gå ner i vikt, och nu oro­ar sig hen­nes om­giv­ning för att bant­ning­en gått för långt. "HON ÄR SMA­LA­RE ÄN NÅ­GON­SIN"

Un­der gra­vi­di­te­ten gick Kim upp myc­ket i vikt. Som mest väg­de hon en­ligt upp­gift över 90 ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.