MI­RAN­DA KERRS HEMLIGA BRÖL­LOP

EF­TER BA­RA ETT ÅRS DEJTANDE

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

kten­ska­pet med Or­lan­do Bloom, 39, va­ra­de ba­ra i tre år, men det har in­te av­skräckt den for­na Victo­ria’s sec­ret- mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 33, från att gif­ta sig igen. Nu har stjär­nan en­ligt upp­gift väx­lat ring­ar med Snapchat­mil­jar­dären Evan Spi­e­gel, 26.

– Hon tror fort­fa­ran­de på lyck­li­ga slut, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

FEST PÅ KORSIKA

Mi­ran­da och Evan träf­fa­des på en fest i New York i maj för­ra året och har knappt läm­nat varand­ras si­da se­dan dess.

– De tyc­ker väl­digt myc­ket om varand­ra, sa en käl­la ny­li­gen.

Vig­seln – som var en en­kel bor­ger­lig ce­re­mo­ni – ska en­ligt upp­gift ha skett ny­li­gen, och det är ba­ra en tids­frå­ga in­nan pa­ret går ut med den gla­da ny­he­ten of­fent­ligt.

– Allt pap­pers­ar­be­te är av­kla­rat, men de har in­te haft nå­gon bröl­lops­fest än­nu, sä­ger käl­lan. Den bi­ten upp­ges dock va­ra pla­ne­rad och klar. – De har bju­dit fa­milj och vän­ner till Korsika. Där ska de fi­ra kär­le­ken och äk­ten­ska­pet, sä­ger käl­lan.

Mi­ran­da Kerr kun­de in­te vän­ta läng­re på att bli kär­le­ken Evan Spi­e­gels fru. En­ligt upp­gift vil­le hon hin­na till al­ta­ret in­nan pa­rets förs­ta be­bis föds.

VILL HA BARN

En­ligt upp­gift var det vik­tigt för bå­de Mi­ran­da och Evan att bli man och hust­ru så fort som möj­ligt.

– Mi­ran­da vill ha barn med Evan in­om en snar fram­tid och då var bå­da över­ens om att de vil­le va­ra gif­ta först. Det var där­för de in­te ha­de nå­got stort bröl­lop, sä­ger käl­lan.

Bå­de bröl­lop och be­bis allt­så – ibland går det un­dan i sväng­ar­na när man är ny­för­äls­kad!

"HON TROR FORT­FA­RAN­DE PÅ LYCK­LI­GA SLUT"

De träf­fa­des i maj för­ra året och nu har Evan Spi­e­gel och Mi­ran­da Kerr re­dan bli­vit man och hust­ru.

Ti­di­ga­re i år vi­sa­de Mi­ran­da upp en gnist­ran­de för­lov­nings­ring på väns­ter­han­den.

En­ligt upp­gift väx­la­de stjär­nor­na ring­ar un­der en topp­hem­lig ce­re­mo­ni ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.