SCOTT DI­SICK SU­PER IHJÄL SIG

KAN BE­HÖ­VA EN LEVERTRANSPLANTATION

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Upp­brott är ald­rig enk­la, in­te ens för stjär­nor­na i Hol­ly­wood. En som en­ligt upp­gift in­te kan han­te­ra sing­el­li­vet sär­skilt väl är Scott Di­sick, som ti­di­ga­re dej­ta­de Kourt­ney Kar­dashi­an.

Scott Di­sick, 33, har all­tid gil­lat att festa, men se­dan han blev sing­el ef­ter upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an, 37, för­ra året har tv­pro­fi­lens ohäl­so­sam­ma le­ver­ne es­ka­le­rat. Nu har Scott en­ligt upp­gift bör­jat su­pa mer el­ler mind­re var­je dag och ut­veck­lat ett svårt al­ko­hol­miss­bruk som kan kom­ma att ho­ta hans liv.

– Scott har mått då­ligt ett tag och hans evi­ga dric­kan­de gör det ba­ra vär­re. Hans lä­ka­re har sagt att om han in­te slu­tar su­pa kom­mer han att be­hö­va en levertransplantation för att över­le­va, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

KOURT­NEY ORO­AD

De se­nas­te åren har Scott åkt in och ut från oli­ka re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter i USA, se­nast i ok­to­ber till­bring­a­de han tid på re­hab i Ma­li­bu. Men Scott – som är pap­pa till Ma­son, 6, Pe­ne­lo­pe, 3, och Rei­gn, 1 – ska på sisto­ne ha fes­tat hår­da­re än nå­gon­sin istäl­let för att tän­ka på sin häl­sa.

– Kourt­ney och res­ten av fa­mil­jen Kar­dashi­an är väl­digt oro­a­de, sä­ger en käl­la.

DEJTAR UNGA TJE­JER

Se­dan upp­brot­tet från Kourt­ney för­ra som­ma­ren har Scott hängt en hel del med unga tje­jer. Ba­ra de se­nas­te vec­kor­na har han kopp­lats sam­man med mo­del­ler­na Christine Bur­ke, 20, och Me­gan Bla­ke, 21. – Han fes­tar för att im­po­ne­ra på kvin­nor, men det har gått för långt, sä­ger käl­lan. En­ligt upp­gift har Scotts lä­ka­re nu satt ner fo­ten på rik­tigt. – De har sagt att han mås­te lug­na ner sig med su­pan­det, an­nars kan han dö, sä­ger käl­lan. Skärp­ning, Scott!

"HAN FES­TAR FÖR ATT IM­PO­NE­RA PÅ KVIN­NOR"

Re­a­li­ty­stjär­nan Scott Di­sick har ham­nat i trub­bel – igen. Den här gång­en är det hans egen häl­sa som står på spel.

Se­dan upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an har Scott ro­at sig kung­ligt med unga kvin­nor och sprit. På bil­den syns han ihop med mo­del­len Me­gan Bla­ke.

Scotts ex Kourt­ney Kar­dashi­an – här med bar­nen Pe­ne­lo­pe, Rei­gn och Ma­son – upp­ges va­ra oro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.