NY MO­DELL FÖR LEO!

SÅ MÅNGA TJE­JER, SÅ LI­TE TID…

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS, FAMEFLYNET

Skå­dishun­ken Le­o­nar­do Di­caprio har all­tid va­rit bra på att av­ver­ka snyg­ga Hol­ly­wood­bru­dar, men på sisto­ne har hans dej­ting­ka­ru­sell bli­vit vil­da­re än nå­gon­sin. Häng med på än­nu en het cykel­dejt för stjär­nan!

Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan Vec­kans NU! kun­de av­slö­ja att Le­o­nar­do Di­caprio, 41, ha­de bör­jat dej­ta den brit­tis­ka mo­del­len Roxy Hor­ner, 24, men nu ver­kar det re­dan va­ra en an­nan skön­het som top­par stjär­nans lis­ta. Nu upp­ges Leo näm­li­gen ha en ro­mans med den pols­ka mo­del­len Ela Ka­wa­lec och ny­li­gen of­fent­lig­gjor­de han de­ras re­la­tion på sitt eget spe­ci­el­la vis: ge­nom att ta med Ela på en cy­kel­tur i New York.

– De be­ted­de sig som ett par, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun.

DAN­SA­DE & MYS­TE

Att cyk­la runt med si­na flick­vän­ner i cen­tra­la New York är nå­got som Leo stän­digt ver­kar åter­kom­ma till. Han har ta­git med i stort sett al­la si­na ex­flam­mor på två­hju­li­ga dej­ter. – Han äls­kar att cyk­la, sä­ger en käl­la. Ef­ter en dag av tram­pan­de gick Leo och Ela på fest i New York, och då het­ta­de det en­ligt upp­gift till re­jält.

– De dan­sa­de och mys­te. Leo höll hen­ne i si­na ar­mar och de gned sig mot varand­ra, sä­ger käl­lan.

FRAM­GÅNGS­RIK KAR­RIÄR

Ela är, pre­cis som många and­ra av Le­os flam­mor ge­nom ti­der­na, en fram­gångs­rik mo­dell. Hon är sig­nad till Eli­te mo­dels och har på sisto­ne fått en hel del jobb. Den nya ro­man­sen med en av Hol­ly­woods he­tas­te kil­lar lär in­te för­säm­ra kar­riä­ren för blon­di­nen. Och kanske kan hon va­ra ” the one” för Leo – ny­li­gen av­slö­ja­de Oscarsvin­na­ren att han är re­do att slå sig till ro på rik­tigt.

– San­ning­en är ju att man in­te kan för­ut­sä­ga när det är dags för bröl­lop. Det hän­der när det hän­der, sa Leo i en in­ter­vju med tid­ning­en Pa­ra­de ti­di­ga­re i år.

"DE BE­TED­DE SIG SOM ETT PAR" Nä­men, är det in­te den no­to­ris­ke tjejtju­sa­ren Le­o­nar­do Di­caprio ihop med en ny het tjej? Jo­hodå, stjär­nan upp­ges ha bör­jat dej­ta den pols­ka mo­del­len Ela Ka­wa­lec!

Dess­utom tog han med den unga mo­del­len på en cy­kel­tur! De som kän­ner till Leo vet vad en cykel­dejt be­ty­der i hans bok – lo­ve is in the air!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.