STJÄR­NAN PÅ RO­MAN­TISK WEEKEND I CAN­NES LINDSAYS EGEN LO­VE BOAT!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Ef­ter någ­ra år kan­ta­de av trub­bel och mot­gång­ar är det ex­tra kul att se skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han skrat­ta och må bra igen. An­led­ning­en till hen­nes ny­fun­na lyc­ka sta­vas Egor Ta­ra­ba­sov.

Lind­say Lo­han, 29, ver­kar änt­li­gen ha hit­tat rätt när det kom­mer till kär­lek. Ny­li­gen tog stjär­nan med sig sin fäst­man, den rys­ke mäk­la­ren Egor Ta­ra­ba­sov, 23, på en ro­man­tisk weekend till Frans­ka ri­ve­ri­an. Där till­bring­a­de tur­tur­du­vor­na da­gar­na på en lyx­ig yacht i solen.

– Hon är så lyck­lig med Egor, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

KYSSAR & MASSAGE

Iklädd en djupt ur­ring­ad bad­dräkt från Wild­fox njöt Li­lo av den frans­ka som­mar­so­len från den lyx­i­ga bå­tens däck, he­la ti­den med Egor tätt vid sin si­da.

– De kun­de in­te hål­la hän­der­na från varand­ra. Han mas­se­ra­de och kyss­te hen­ne, sä­ger käl­lan.

Det var up­pen­bart att Lind­say upp­skat­ta­de pojk­vän­nens kär­leks­ful­la be­hand­ling, stjär­nan skrat­ta­de vid fle­ra till­fäl­len högt av lyc­ka.

BRÖL­LOP PÅ G

Lind­say har haft trub­bel med kär­lek se­dan re­la­tio­nen med Sa­mant­ha Ron­son, 38, för över sex år se­dan. Nu upp­ges hon va­ra fast be­slu­ten att hål­la kvar Egor för all­tid. För­lov­nings­ring­en som har sut­tit sta­digt på skå­de­spe­lers­kans fing­er se­dan i april är ett tec­ken på det. – Det blir bröl­lop snart, sä­ger en käl­la.

"HON ÄR SÅ LYCK­LIG MED EGOR" På sisto­ne har skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han och fäst­man­nen Egor Ta­ra­ba­sov in­te va­rit ut­an varand­ra en se­kund. Ny­li­gen drog de ny­för­äls­ka­de stjär­nor­na till Can­nes för en ro­man­tisk se­mes­ter på tu man hand.

Gul­le­gull i duschen!

Lindsays se­nas­te se­ri­ö­sa för­hål­lan­de var med Sa­mant­ha Ron­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.