SLUT EF­TER 6 MÅ­NA­DER!

SOFIA & JOES DRÖM GÅR I KRAS

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ny­li­gen kun­de Vec­kans NU! rap­por­te­ra att Sofia Ver­ga­ras ma­ke Joe Mang­a­ni­el­lo in­te har synts till på länge trots att ak­tri­sen ryk­tas va­ra gra­vid. Nu sägs det att de­ras äk­ten­skap är på väg att ta slut för gott.

Ino­vem­ber för­ra året gif­te sig ” Mo­dern fa­mily”stjär­nan Sofia Ver­ga­ra, 43, med ” Ma­gic Mi­ke”hun­ken Joe Mang­a­ni­el­lo, 39, un­der stor­slag­na for­mer. Du­on ver­ka­de va­ra som skap­ta för varand­ra, och Hol­ly­wood fick ett nytt älsk­lings­par. Men nu, ba­ra sex må­na­der ef­ter bröl­lo­pet, sägs de­ras äk­ten­skap va­ra på väg att ra­sa to­talt. Sofia är myc­ket ak­tiv på Instagram och do­ku­men­te­rar var­je de­talj i sitt liv. Men den se­nas­te ti­den har Joe in­te synts till alls.

AV­BRÖT INSPELNING

En­ligt upp­gift har Joe pro­blem med al­ko­hol­miss­bruk, nå­got som han käm­pat mot för­ut. Ny­li­gen av­bröt han in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Six” på grund av häl­so­pro­blem. Det sa­des då att han skul­le tving­as ge­nom­gå en blind­tarm­so­pe­ra­tion, men and­ra käl­lor häv­dar att det är re­hab han är på.

– Joe är i då­ligt skick. Al­la und­rar vad det är som på­går, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

Sofia, som sägs va­ra gra­vid med de­ras förs­ta ge­men­sam­ma barn, för­sö­ker en­ligt upp­gift hål­la upp den lyck­li­ga fa­sa­den och hop­pas att de­ras äk­ten­skap går att räd­da.

– Hon låt­sas va­ra glad trots allt ka­os hem­ma, sä­ger käl­lan.

"JOE HAR IN­TE SYNTS TILL" Åh nej! Det ver­kar som om skön­he­ter­na Sofia Ver­ga­ra och Joe Mang­a­ni­el­lo går mot slu­tet. En­ligt upp­gift kna­kar de­ras äk­ten­skap re­jält i fo­gar­na.

Joe ryk­tas ha sto­ra pro­blem med spri­ten och det sägs va­ra en an­led­ning till att för­hål­lan­det är i kris. ” Han är i då­ligt skick”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.