STJÄRNSPÄCKAT BRÖL­LOP AL­LA VAR DÄR NÄR EVA LONG­O­RIA GIF­TE SIG

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP ! A L O H : L I M I S K A F

Un­der fle­ra år tyck­tes Eva Long­o­ria, 41, ha otur med kär­lek då det ena för­hål­lan­det ef­ter det and­ra slu­ta­de i ka­ta­strof. Men i de­cem­ber 2013 vän­de det änt­li­gen då Eva träf­fa­de af­färs­man­nen José Bas­ton, idag 48. Två år se­na­re för­lo­va­de de sig och ny­li­gen knöt de hy­mens band. Bröl­lo­pet äg­de rum i Val­le de bra­vo i Mex­i­ko den 21 maj.

VIGSEL UT­OM­HUS

Pa­ret höll för­be­re­del­ser­na hemliga in i det sista. Vig­seln sked­de ut­om­hus och när Eva gick fram till präs­ten bar hon en klän­ning de­sig­nad av vän­nen Victo­ria Beck­ham me­dan José bar en grå ko­stym. Ce­re­mo­nin ska ha av­slu­tats med fyr­ver­ke­ri­er.

– De gif­te sig vid ett al­ta­re un­der en mas­sa ljus. Det var väl­digt romantiskt. Eva ha­de ut­släppt hår och log he­la ti­den, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en People.

Hol­ly­wood mås­te ha va­rit tomt på kän­di­sar den här da­gen – bröl­lo­pet var näm­li­gen fullt av stjär­nor. Bland gäs­ter­na fanns bland and­ra Ma­rio Lo­pez, Ricky Mar­tin och Me­la­nie Grif­fith.

– Eva såg så lyck­lig ut. Hon ver­ka­de in­te alls stres­sad över sitt bröl­lop. Man kun­de se att hon verk­li­gen njöt av att fi­ra sin spe­ci­el­la dag till­sam­mans med vännerna, sä­ger käl­lan.

TRED­JE GÅNG­EN GILLT

Det här blir Evas tred­je äk­ten­skap. Hon har ti­di­ga­re va­rit gift med skå­de­spe­la­ren Ty­ler Christop­her och bas­ket­s­tjär­nan To­ny Par­ker. José var i tio år gift med skå­di­sen Na­ta­lia Esperón och de har tre barn till­sam­mans.

” Despe­ra­te housewi­ves”- skå­di­sen Eva Long­o­ria är nu­me­ra en gift kvin­na. Ny­li­gen väx­la­de hon ring­ar med kär­le­ken José Bas­ton i Mex­i­ko. Bland gäs­ter­na fanns näs­tan fler kän­di­sar än vad det bru­kar gö­ra på en film­pre­miär.

"DET VAR VÄL­DIGT ROMANTISKT"

Kär­lek­slyc­ka! Ny­li­gen blev Eva Long­o­ria och José Bas­ton äk­ta ma­kar då de väx­la­de ring­ar i en vac­ker träd­gård i Mex­i­ko.

” Eva såg så lyck­lig ut”, sä­ger en käl­la.

Bland gäs­ter­na på det kän­di­stä­ta bröl­lo­pet fanns bland and­ra Da­vid Beck­ham, 41, med frun Victo­ria, 42, Ma­rio Lo­pez, 42, med hust­run Court­ney, 33…

Eva och Victo­ria är nä­ra vän­ner och det var mo­de­pro­fi­len som de­sig­na­de brud­klän­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.