HÄR VI­SAR BROO­KLYN & CHLOË UPP KÄR­LE­KEN!

LYCKLIGARE ÄN NÅ­GON­SIN

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ny­li­gen be­kräf­ta­de Broo­klyn Beck­ham och skå­di­sen Chloë Gra­ce Mo­retz att de är ihop ef­ter en läng­re tids pa­us. Nu av­slö­jas det att det var pap­pa Beck­ham som fick dem att ge för­hål­lan­det en and­ra chans.

Det bör­ja­de med att Chloë Gra­ce Mo­retz, 19, be­rät­ta­de i en tv- sänd in­ter­vju att hon och Broo­klyn Beck­ham, 17, of­fi­ci­ellt är ett par. Se­dan dess har vi över­östs med kär­leks­ful­la bil­der i so­ci­a­la me­di­er från bå­da tur­tur­du­vor­na, och de har även hun­nit med att gå på sitt förs­ta of­fi­ci­el­la rö­da mat­tan- event till­sam­mans. Dess­utom har de setts på gul­li­ga dej­ter, som till ex­em­pel på Dis­ney­land.

– Chloë såg så av­slapp­nad ut bred­vid Broo­klyn. Hon sko­ja­de runt och kun­de in­te sluta skrat­ta, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Daily Mail.

VIL­LE TA EN PA­US

De här blir and­ra gång­en gillt för Broo­klyn och Chloë som dej­ta­de 2014, men gjor­de slut ef­ter drygt ett års dejtande. För­ra året sågs Broo­klyn ihop med mo­del­len So­nia Ben Am­mar, 17, men ro­man­sen va­ra­de in­te länge. En­ligt upp­gift var det fak­tiskt Broo­klyns pap­pa, Da­vid, som fick so­nen och Chloë att hit­ta till­ba­ka till varand­ra.

– Broo­klyn var så kär i hen­ne. Han var li­te för in­ten­siv, så när Chloë tyck­te att det blev för myc­ket och vil­le ta en pa­us blev han för­kros­sad, för­kla­rar en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Da­vid var den som sa åt Broo­klyn att ge Chloë li­te spa­ce.

Ibland ska man visst lyss­na på si­na för­äld­rars råd!

"HON KUN­DE IN­TE SLUTA SKRAT­TA"

Ro­man­sen flö­dar för and­ra gång­en mel­lan Beck­ham- so­nen Broo­klyn och Chloë Gra­ce Mo­retz. Änt­li­gen vi­sar de upp att de är ett par på nytt!

I so­ci­a­la me­di­er har bå­de Broo­klyn och Chloë de­lat med sig av gul­li­ga bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.