TVIL­LING­AR FÖR BLA­KE & RY­AN

"VI VILL HA EN STOR FA­MILJ"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det har ba­ra gått ett och ett halvt år se­dan Ry­an Rey­nolds och Bla­ke Li­vely blev för­äld­rar. Nu ver­kar det som att de­ras fa­milj kom­mer att ut­ö­kas re­jält in­om en snar fram­tid.

Ny­li­gen pre­miär­vi­sa­de ” Gos­sip girl”- stjär­nan Bla­ke Li­vely, 28, sin gra­vid­bu­la un­der filmfes­ti­va­len i Can­nes och be­kräf­ta­de där­med att hon och ma­ken Ry­an Rey­nolds vän­tar barn för and­ra gång­en. Nu kom­mer upp­gif­ter om att skå­de­spe­lers­kan in­te ba­ra har en be­bis i ma­gen.

– Hon vän­tar tvil­ling­ar, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

DUBB­LA SPJÄLSÄNGAR

Än­nu har in­te Bla­ke och Ry­an be­kräf­tat sin dub­bel­lyc­ka för nå­gon, men det finns fle­ra tec­ken som ty­der på att de­ras fa­milj snart kom­mer att växa till fem per­so­ner.

– Bla­ke är be­tyd­ligt stör­re nu än vad hon var vid sam­ma tid­punkt un­der den för­ra gra­vi­di­te­ten. Dess­utom har hon och Ry­an bör­jat re­no­ve­ra barn­rum­met för att gö­ra plats för två nya be­bi­sar istäl­let för en, sä­ger en käl­la.

En­ligt upp­gift har två spjälsängar le­ve­re­rats till stjärnornas hem i New York.

DRÖM­MEN SLÅR IN

Bla­ke har ti­di­ga­re sagt att hon dröm­mer om att ha många barn.

– Om jag kun­de skul­le jag spot­ta ur mig ung­ar, har hon sagt, vil­ket även hen­nes ma­ke Ry­an ver­kar hål­la med om.

– Jag skul­le gär­na ha nio dött­rar. Vi vill ha en stor fa­milj, har han sagt.

Nu ver­kar dröm­men va­ra på väg att upp­fyl­las!

Un­der filmfes­ti­va­len i Can­nes ny­li­gen vän­des al­las blic­kar mot skå­de­spe­lers­kan Bla­ke Li­vely. Iklädd en glitt­ran­de Ver­sa­ce- blå­sa vi­sa­de stjär­nan upp en tyd­lig be­bis­bu­la. "JAG SKUL­LE GÄR­NA HA NIO DÖTT­RAR"

Bla­ke och ma­ken Ry­an Rey­nolds blev för­äld­rar till dot­tern Ja­mes i de­cem­ber 2014. Nu ska det en­ligt upp­gift va­ra dags för in­te mind­re än två små­sys­kon till flic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.