BRÖS­TEN GÅR SÖN­DER!

JORDANS MAR­DRÖM BESANNAD

Veckans NU! - - MIX -

Vi är va­na att se Ka­tie ” Jor­dan” Price, 38, i dju­pa ur­ring­ning­ar men när hon ny­li­gen gjor­de en­tré på ett event i Lon­don var det än­då många som höj­de på ögon­bry­nen. An­led­ning­en? Den skan­dalom­su­sa­de mo­del­lens tut­tar var knö­li­ga och såg ut att fal­la sön­der.

– Hen­nes sju brösto­pe­ra­tio­ner har ta­git ut sin rätt, skri­ver tid­ning­en Now.

KNÖ­LIG BYST

Stjär­nan vi­sa­de upp sin fyl­li­ga barm i en tajt och ur­ring­ad svart klän­ning. Mel­lan brös­ten syn­tes ett tyd­ligt ärr. En­ligt upp­gift är hu­den runt Jordans

Den som ga­par ef­ter myc­ket… Nu ver­kar Ka­tie ” Jor­dan” Pri­ces många skön­hets­o­pe­ra­tio­ner ha gått för långt. Ny­li­gen väck­te hen­nes sar­ga­de barm upp­märk­sam­het på rö­da mat­tan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Ka­tie ” Jor­dan” Price och hen­nes världs­kän­da bröst har åter­i­gen ham­nat i centrum.

"HEN­NES SJU OPE­RA­TIO­NER HAR TA­GIT UT SIN RÄTT"

Den här gång­en var det är­ren på stjär­nans barm som väck­te upp­märk­sam­het. En­ligt upp­gift har Jor­dan ope­re­rat si­na tut­tar så många gång­er att hu­den på bröst­kor­gen nu bli­vit så tunn att den kan spric­ka när som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.