BE­BIS PÅ VÄG FÖR CHE­RYL & LI­AM!

SU­PER­PA­RET TAR ETT STORT STEG

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

På sisto­ne har stjärn­pa­ret Li­am Pay­ne och Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni ver­kat strå­la li­te ex­tra när de setts till­sam­mans. Vec­kans NU! vet var­för.

Sång­ers­kan Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni, 32, och One Direc­tion- stjär­nan Li­am Pay­ne, 22, har ki­lat sta­digt i ett halv­år nu. Ny­li­gen dök det ny­för­äls­ka­de pa­ret upp på rö­da mat­tan ihop och då drogs folks blic­kar ome­del­bart till en miss­tänkt bu­la på Che­ryls mage. En­ligt upp­gift kom­mer stjärn­pa­ret att bli för­äld­rar in­nan året är slut.

– De är väl­digt lyck­li­ga, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

PLA­NE­RAR BRÖL­LOP

Che­ryl var ti­di­ga­re ihop med krö­ga­ren Je­an- Ber­nard Fer­nan­dez- Versi­ni och på papp­ret är hon fort­fa­ran­de gift med ho­nom. Snart pla­ne­rar sång­ers­kan dock att bli fru Pay­ne istäl­let.

– Hon vän­tar ba­ra på att skilsmässan ska gå ige­nom. Se­dan kom­mer hon att gif­ta sig med Li­am, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Di­gi­tal Spy.

KÄN­NER SIG SÄ­KER

På sisto­ne har Li­am och Che­ryl va­rit allt mer öpp­na på sin kär­lek. För­u­tom att de gått på fle­ra rö­da mat­tan- events ihop så har de­ras Instagram- kon­ton sväm­mat över av sö­ta kär­leks­bil­der. En­ligt upp­gift kän­ner sig Che­ryl mer sä­ker med Li­am än hon gjort med nå­gon av si­na ti­di­ga­re pojk­vän­ner. Och den käns­lan ver­kar va­ra be­sva­rad.

– Jag är så stolt över hen­ne, har Li­am skri­vit på Twit­ter.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DE ÄR VÄL­DIGT LYCK­LI­GA"

Den här bil­den har fått he­la Hol­ly­wood att spe­ku­le­ra kring om Che­ryl Fer­nan­dez- Versi­ni och hen­nes unga pojk­vän Li­am Pay­ne är på väg att bli för­äld­rar.

Pa­ret har dej­tat se­dan i slu­tet av för­ra året och på sisto­ne har de in­te läm­nat varand­ras si­da.

Be­bi­sen – som be­räk­nas att fö­das in­nan året är slut – kom­mer för­hopp­nings­vis att se ut un­ge­fär så­här. Bil­den fö­re­stäl­ler Che­ryl när hon var li­ten. Naaw!

Re­la­tio­nen har bör­jat bli rik­tigt se­ri­ös och en­ligt upp­gift är Che­ryl mer än re­do att bli mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.