Stjär­nor­na be­hö­ver se­mes­ter

Veckans NU! - - NEWS -

Den­se­nas­te ti­den har Hol­ly­wood sväm­mat över av bråk, otro­het och and­ra skan­da­ler. Där­för vill vi nu lyf­ta fram någ­ra av kän­di­sar­na som för­tjä­nar li­te ex­tra le­digt i som­mar. Först och främst vill vi skic­ka iväg

Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth på en ro­man­tisk re­sa ihop så att de re­der ut al­la si­na pro­blem och hål­ler ihop för evigt. Just nu sägs pa­rets ny­gam­la för­hål­lan­de näm­li­gen kna­ka i fo­gar­na… En lång spaweek­end vill vi ge den nyblivna mam­man

Chris­sy te­i­gen ef­ter de på­hopp hon ny­li­gen fick ut­stå från per­so­ner på nä­tet som kri­ti­se­ra­de hen­ne som mam­ma.

Und­rar om det finns nå­gon per­son i världen som har dej­tat fler mo­del­ler än

Le­o­nar­do di­caprio? Nu har skå­di­sen åter­i­gen en ny skön­het vid sin si­da. Vi vill skic­ka Leo på se­mes­ter till en öde ö där han får lä­ra sig att va­ra helt en­sam! Med det­ta vill vi öns­ka dig en skön som­mar och hop­pas att du får nju­ta av sol, bad och Vec­kans NU! Vec­kans NU!- redaktionen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.