KARDASHIAN- SYSTRARNA UT­SAT­TA FÖR MORD­BRAND!

ELDDRAMA MITT I DRÖM­FA­BRI­KEN

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Al­la är visst in­te fans av fa­mil­jen Kardashian. Kim, Kourtney och Khloé ham­na­de ny­li­gen un­der at­tack då en man tän­de eld på de­ras bu­tik i cen­tra­la Hol­ly­wood.

Kläd­ked­jan Dash var bör­jan på Kar­dashi­an­syst­rar­na Kim, 35, Kourtney, 37, och 32- åri­ga Khloés af­färsim­pe­ri­um. Den förs­ta Dash­bu­ti­ken öpp­na­de 2006 i Ca­la­ba­sas, och 2012 öpp­na­de än­nu en i West Hol­ly­wood. Bu­ti­ken sköts av bland and­ra Khloés bäs­ta vän Ma­li­ka Haqq, 33, som är chef. Men en sen kväll i bör­jan av ju­ni hän­de nå­got myc­ket dra­ma­tiskt.

"ETT TUNGT FÖ­RE­MÅL"

En okänd man, som i skri­van­de stund än­nu in­te är gri­pen, ska ha kas­tat in ett brin­nan­de objekt ge­nom ett av skylt­fönst­re­na till af­fä­ren. Ögon­vitt­nen såg vad som hän­de och ring­de po­li­sen.

Fönst­ret gick sön­der, men som tur är sked­de inga stör­re ska­dor in­ne i bu­ti­ken som var stängd för da­gen. När po­li­sen kom till brotts­plat­sen hit­ta­de man ” ett tungt fö­re­mål” som ryk­te samt tändväts­ka på ga­tan ut­an­för. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras nu som mord­brand.

Tur att ing­en kom till ska­da!

"HAN KAS­TA­DE IN ETT BRIN­NAN­DE OBJEKT"

Blå­lju­sen gick på hög­varv ny­li­gen då en okänd man för­sök­te brän­na ner Kim, Khloé och Kourtney Kar­dashi­ans bu­tik Dash i West Hol­ly­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.